Прилагане на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от сам

Изх. № 26-К-185
Дата:06.10.2017 год.
КТ, чл. 142, ал. 2
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., чл. 2.
ОТНОСНО: Прилагане на Наредба №Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8) при подаване на данни за осигурени лица, за които работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, прието с вх. № ………. г., за изразяване на становище по компетентност.
Изложени са следните факти и обстоятелства и са поставени свързани с тях въпроси:
С решение на Общински съвет гр. ….. 15 август е обявен за неприсъствен ден. Договореното работно време на лицето е 8 часа, а установеният от работодателя график за СИРВ е с период на отчитане 2 месеца – юли и август 2017 г. За същия период лицето е отработило общо 354 часа – съответно през месец юли 160 часа и през месец август 194 часа.
Приложено е и писмо изх. №26-610 от 11.08.2016 г. на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), свързано с полагане на труд в дните, обявени за неприсъствени по реда на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
В тази връзка са поставени въпроси относно попълване на дните в осигуряване и отработените часове в декларация обр. №1, приложение №1 към Наредба №Н-8.
С оглед описаната фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установи СИРВ седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. С този начин на отчитане продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава нормалната продължителност. Работата в повече се компенсира с почивка в рамките на отчетния период. На основание чл. 9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) едновременно с установяването на СИРВ по чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Съгласно чл. 9а, ал. 3 от наредбата поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време (основание чл. 9б, ал. 1 от НРВПО). В този аспект графикът за СИРВ следва да е съобразен с намаления брой работни дни за населеното място, защото 15 август е обявен за неприсъствен (празничен) ден и както е посочено в писмото на МТСП: „нормативната база часове за месеца следва да се намали“. Следователно договореното работно време с нормална продължителност – 8 часа, за месец август 2017 г. ще бъде 176 часа, съответно за периода на графика е 344 часа (43 дни по 8 часа). Предвид чл. 9а, ал. 3 от НРВПО за същия брой работни часове за периода следва да е направен и графикът за СИРВ на лицето. В случай, че лицето е изработило повече от 344 часа през въпросния период, за който е въведено СИРВ, тези часове следва да бъдат показани в декларация обр. №1 за съответния месец като положен извънреден труд.
В писмото Ви е посочено колко часа действително е отработило лицето през отделните месеци, но не се посочва как се разпределят работните часове за тези месеци според установения от работодателя график за СИРВ на лицето. Поради тази причина не може да се конкретизира как следва да се попълнят декларациите за въпросните месеци, защото часовете извънреден труд може да са положени само през единия от посочените два месеца или и през двата. Допускайки, че:
1. графикът на лицето за СИРВ е направен съобразно чл. 9а, ал. 3 от НРВПО и общият брой на часовете за периода на графика е 344 часа (43 дни по 8 часа) и не се прави превръщане на нощни часове в дневни;
2. извънредният труд е положен само през месец август 2017 г.,
тогава точки 16, 16.1, 16.7 и 16.8 от декларация обр. №1, приложение №1 към Наредба №Н-8 се попълват по следния начин:
За месец юли 2017 г.:
?в т. 16. дни в осигуряване – общо, се попълва 02088;
?в т. 16.1. отработени и други дни с осигурителни вноски – 20;
?в т. 16.7. отработени часове – общо – 160;
?в т. 16.8. часове положен извънреден труд – 0.
За месец август 2017 г.:
?в т. 16. дни в осигуряване, общо се попълва 02388;
?в т. 16.1. отработени и други дни с осигурителни вноски – 23;
?в т. 16.7. отработени часове – общо – 194;
?в т. 16.8. часове положен извънреден труд – 10 (194 ч.- 184 ч.= 10 ч.).
ЗАМ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар