ЗДДС, чл.45

Изх. № 26-К-21
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставените от Вас въпроси, свързани с прилагането на чл.45 от новия Закон за данък върху добавената стойност. Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
11редстои Ви закупуване от фирма „….“ на недвижим имот –частна общинска собственост, находящ се в гр. … кв.313, плИзх. № 122. Според приложената към запитването Ви скица се касае за урегулиран поземлен имот № 122. а в информационната карта за обекта е отбелязано, че той е част от УПИ със статут“неурегулиран НИ“, върху който без строителни книжа е построена сграда, ползвана като ресторант.
Прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла ма Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови, представлява облагаема доставка на основание чл.45, аи.5. т.1 от ЗДДС.
Въпреки, че сградата върху имота е строена без строителни книжа, за да се прецени дали тя е „нова“ по смисъла на § 1, т.5. б.“б“ от ДР на ЗДДС, в който е определен срок, обвързан с датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията, следва да съберете допълнително други доказателства. По време на действието на ЗУТ по законова делегация са приемани няколко наредби за съставяне на актове и протоколи по време на строителството -Наредба № 7/26.07.1999 г., Наредба № 7/22.05.2001 г. и Наредба № 3/31.07.2003 г. В тях не е предвидено издаване на разрешения за ползване, а съставяне на протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строеж /част или етап от него/. Въпреки това терминологично разминаване между закона и подзаконовите актове, за доказване на обстоятелството, че сградата ие е нова, следва да разполагате с протокол обрИзх. № 16, издаден на основание на някоя от цитираните наредби.
Ако не разполагате с такъв документ, датата на въвеждането в експлоатация на сградата може да бъде доказана и с други документи, като например акт за общинска собственост, от който е видна датата на въвеждане в експлоатация. Когато е налице незаконно строителство, следва да се получи удостоверение от съответната техническа служба при общината по местонахождението на имота, че строежът е допустим или търпим /§ 16 от ПР на ЗУТ/. Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации /§ 184, ад.8 от ПР на ЗУТ/.
Разрешенията на ползване, издадени по реда на ЗТСУ и Правилника за плановото изграждане на населените места, също са доказателства, чрез които може да се установи дали една сграда е нова.
След като съберете доказателства за това дали сградата е нова но смисъла на ЗДДС или не, ще прецените и какъв ще бъде вида на доставката – такава по чл.45. ал.З от ЗДДС – доставка на сграда, която не е нова и прилежащия към нея терен, която ще бъде освободена или доставка на нова сграда, която ще бъде облагаема /чл.12, ал.1 от ЗДДС/.
За Вас като данъчно задължено лице съществува правото, ако доставката е
освободена, да изберете тя да бъде облагаема /чл.45, ал.7 от ЗДДС/. В случай обаче, че
неупражнитетоваправоияизвършитекатоосвободена,заВас щевъзникне/
задължение да направите корекция на ползвания данъчен кредит за разходите за ремон/
и преустройство на сградата – на основание чл.78 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар