Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 135

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-82/15.03.2021г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте регистрирано по Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ лице.
Задавате въпросите:
1. Какъв е начинът на определяне на облагаемата данъчна основа за доходите от свободна професия – адвокат?
2. При начислен ДДС следва ли да се извади същият от облагаемия доход?
3. Следва ли като самоосигуряващо се лице да внасяте авансов данък за получените доходи през годината?
Предвид действащите нормативни актове давам следното становище:
Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Когато в този закон е предвидено приспадане на разходи, при определяне на облагаемия доход от съответния източник се вземат предвид разходите, определени по този закон /чл. 12 ЗДДФЛ/.
Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността. Начисленият данък добавена стойност не се явява доход на лицето, същият е косвен данък, който Вие като данъчно задължено лице по ЗДДС следва да разчитате с бюджета, съгласно правилата на същия закон.
Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с:
1. вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;

2. внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице;
3. вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл. 29 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.
Като самоосигуряващо се лице, което реализира доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ, Вие сте задължено лице за внасяне на авансов данък върху придобитите доходи през данъчната година.
Съгласно чл. 43, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Тези разпоредби са в сила от 2009 г.
Следователно, Вие като самоосигуряващо се лице, когато получавате заплащане от предприятие или друго самоосигуряващо се лице, следва да декларирате това обстоятелство с декларация пред платците на дохода. Същите не удържат авансов данък при изплащане на хонорара. В данъчния закон не е предвидено същите да удържат и нормативно признати разходи.
Задължението за деклариране на авансовия данък е на самоосигуряващото се лице.
Декларация по чл. 55, ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, в сроковете за внасяне на дължимите данъци, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.
Дължи се авансов данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
В този случай, данъкът по чл. 43 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. Предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *