Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 136

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-29-33/29.09.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с получен доход по договор за възлагане на стопанисването, ползването и усвояването на горски площи.
Излагате следната фактическа обстановка:
Като собственик на горски имоти сте сключили договор с ЮЛ за възлагане на стопанисването, ползването и усвояването на горски площи. Задължение на дружеството е да извършва подбор, селекция, сеч, извоз и продажба на дървен материал. Разходите по трасиране, маркиране на насажденията и други са за Ваша сметка. Заплащането е разликата между продажната цена на дървения материал и извършените разходи от изпълнителя- дружеството и неговото възнаграждение.
Задавате въпроса:
1. Полученият доход как следва да се отрази и декларира в годишната данъчна декларация /ГДД/ като доход от наем по реда на чл. 31 или като доход от горско стопанство по чл. 29, ал.1, т. 2, б. А от ЗДДФЛ?
С оглед на така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон. Доходите от дейности в областта на горското стопанство попадат в обхвата на доходите от друга стопанска дейност, посочени като отделен вид в чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, а доходите от наем са визирани отделно в разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 4. Разграничаването на видовете доход е обвързано с различния ред, по който се формира облагаемият доход, т.е. има водещо значение за целите на данъчното облагане.
Дейностите, попадащи в обхвата на горското стопанство, са изброени в група А от КИД-2008, както следва:
* Възпроизводство на гори;
* Дърводобив
* Спомагателни дейности в горското стопанство.
Собствениците на гори са задължени да се грижат за възпроизводството им, като в тази връзка извършват отгледни, санитарни или възобновителни сечи. Предполага се, че ако собственикът не разполага със собствени ресурси би могъл да извърши необходимите сечи единствено чрез договор за възлагане. Според условията на приложения към преписката договор, „всичкият изсечен дървен материал” за срока на договора (01.01.2009 – 31.03.2009 г.) се изкупува от изпълнителя по договора за възлагане.
Собствениците на горски територии трябва да упражняват правото си на собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици или на обществото /чл. 29 от Закона за горите/.
Предвид цитираните разпоредби и описаната в запитването фактическа обстановка, доходът, придобит от физическото лице, следва да се третира като доход от горско стопанство, т.е. при определянето на облагаемия доход да се прилагат разпоредбите на чл. 29 от ЗДДФЛ. В този смисъл и доколкото получаваните от физическото лице суми са придобити в изпълнение на задълженията му, касаещи възпроизводството на горите, същите не следва да се третират като доходи от наем на гора.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз

2_457/ 29.03.2011 г.ЗЗО – чл.33, ал.2ОТНОСНО: необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз Съгласно изложената

Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за

начисляване на ДДС за получена транспортна услуга от доставчик, установен в друга държава-членка

3_2339/16.05.2008 г. ЗДДС, чл. 22Относно: начисляване на ДДС за получена транспортна услуга от доставчик, установен в друга държава-членкаСпоред изложената фактическа обстановка дружеството притежава фактура за

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ или на държавна помощ за регионално развитие

Изх. № 26-Д-327Дата: 25.07.2016 год.ЗКПО, чл. 184;ЗКПО, чл. 188;ЗКПО, чл. 189.ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на преотстъпване на корпоративен

Данъчно третиране на лихва във връзка с предоставен заем на дружество от физически лица-съдружници в дружеството.

Изх. № 24-33-187Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно третиране на лихва във връзка с предоставен заем на дружество от физически лица-съдружници в дружеството.Съгласно представената в