Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 137

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-118/14.09.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с получен доход срещу учредено право на строеж.
Излагате следната фактическа обстановка:
Закупили сте поземлен имот /УПИ/ в рамките на гр. С през 2008 г. Сключили сте договор със строителна фирма за учредяване на право на строеж върху този имот. Ще ви бъде заплатена парична сума по посочената сделка.
Задавате въпроса:
1. Полученият доход ще подлежи ли на облагане и деклариране съгласно нормите на ЗДДФЛ?
С оглед на така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Разпоредбите на чл.13, ал.1, т.1, б. ”а” и б. ”б” от ЗДДФЛ не се отнасят за доходи от продажба или замяна на право на строеж.
Тъй като поземленият имот е придобит чрез покупко-продажба, а не по наследство, няма да намери приложение чл. 13, ал. 1 и т. 26 от ЗДДФЛ.
Следователно, полученият доход срещу продажбата на право на строеж подлежи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Данъчната ставка е 10%.
Доходите от прехвърляне на права или имущество са обособени като отделен вид доход в нормата на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ и съответно за тях е предвиден специален ред за определяне на облагаемия доход и на годишната данъчна основа в раздел V от глава пета на закона. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.
Съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.
Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ, като в общия случай съгласно т. 1, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. Когато физическо лице е придобило поземлен имот и впоследствие е учредило право на строеж върху него, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж (чл. 33, ал. 6, т. 8 от ЗДДФЛ), като при последваща продажба на самия поземлен имот тази цена няма да се приспада отново.
Доходът подлежи на деклариране в Приложение № 5 на годишната данъчна декларация /ГДД/, която се подава до 30 април на годината следваща годината на получаване на дохода /чл. 53, ал. 1от ЗДДФЛ/.

Оценете статията

Вашият коментар