Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 139

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-116 от 19.04.2021 г., относно данъчно третиране по ЗДДФЛ на получено обезщетение за претърпени неимуществени вреди.
В запитването посочвате, че през 2020 г. Ви е изплатено обезщетение съгласно влязло в сила съдебно решение на …. районен съд за претърпени от Вас неимуществени вреди. Правното основанието за присъждането му е чл. 2б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, във вр. с чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Задавате въпроса: Полученото обезщетение за претърпени неимуществени вреди попада ли в обхвата на необлагаемите доходи в чл. 13, ал.1 т. 13 от ЗДДФЛ?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото данъчно законодателство, изразявам следното принципно становище:
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Визираният в запитването доход – обезщетение за неимуществени вреди, присъдено с влязло в сила съдебно решение попада в нормата на чл. 13, ал. 1, т. 13 от закона, където са посочени като необлагаеми „обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи“.
В ал. 1, т. 10 от същата разпоредба са посочени като необлагаеми и лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела.
Следователно, въз основа на горецитираните разпоредби полученото обезщетение от Вас няма да подлежи на облагане. Няма да бъдат облагаеми и начислените и изплатени лихви към присъденото обезщетение и разноски по делата.
Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29.
Следователно, ако през 2020 г. не сте получили други облагаеми доходи, а единствено изплатеното обезщетение, няма да имате задължение за подаване на годишна данъчна декларация, както и за подаване на друг вид декларация или информация в НАП.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

облагане на чуждестранни театрални трупи, участници във фестивала В………………..“ по реда на Закона за корпоративното подоходни облагане (ЗКПО)

Изх. № 65-00-2Дата: 23.06.2016 год. ЗКПО, чл. 12; ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1.ОТНОСНО: облагане на чуждестранни театрални трупи, участници във фестивала „В………………..“ по реда на

ЗДДС, чл.73

ИТ-00-117/ 16.12.2009ЗДДС – чл. 73 По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -……, изразяваме следното становище: По първи въпрос: имате ли право на

Данъчно третиране на възнагражденията на членове на управителен съвет на юридическо лице с нестопанска цел през 2008 г., по смисъла на §1, т.26, буква з”и § 1, т.33 от ДР на ЗДДФЛ

Изх. №92-00- 868Дата: 01.04.2008 год.Относно: Данъчно третиране на възнагражденията на членове на управителен съвет на юридическо лице с нестопанска цел през 2008 г., по смисъла