Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 142

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП …..е постъпило запитване с вх. № 07-00-65/23.03.2020 г., препратено ни по компетентност от Държавен фонд земеделие и поставени въпроси свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Описвате следната фактическа обстановка: Посочвате, че всяка година подавате годишна данъчна декларация /ГДД/ за получена субсидия за тютюн за референтни периоди 2009 г. – 2011 г. През 2019 г. също сте получили тази субсидия, но Ви е удържан данък от фонд „Земеделие“ по реда на чл. 38, ал. 15 във връзка с чл. 65, ал. 14 от ЗДДФЛ. Поискали сте да подадете ГДД и да приложите нормите за данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ. Служителите са Ви казали, че не е възможно ползване на данъчно облекчение при облагане с окончателен данък.
Поставяте въпросите: Правилно ли Ви е отказано ползване на данъчно облекчение и на кое основание? През 2020 г. отново ли няма да може да ползвате такова при получаване на субсидията и удържане на окончателен данък от фонд „Земеделие“?
След разглеждане на запитването и действащата нормативна уредба, давам следното становище:
Местните физически лица по силата на чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ подават годишна данъчна декларация /ГДД/ по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, ГДД не се подава за доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38, с изключение на доходите изрично посочени в чл. 50, ал.1, т. 3 от закона. Получените от Вас доходи са такива по чл. 38, ал. 15 и не попадат в посоченото изключение.
Следователно, полученият от Вас доход от субсидия, обложен с окончателен данък, удържан от фонд „Земеделие“ не подлежи на деклариране в ГДД.

Предвидените със ЗДДФЛ данъчни облекчения, включително това за намалена работоспособност уредено в чл. 18 на същия закон се ползват с подаване на ГДД или чрез работодателя. С тях се намалява общата годишна данъчна основа. Съгласно чл. 17 от ЗДДФЛ, общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36, намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения. С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а.
С окончателен данък се облагат доходите по глава шеста.
Съгласно чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ /ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г./ с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.
Предвид на гореизложеното от 2019 г. придобитите от Вас субсидии, като нерегистриран земеделски стопанин са с режим на облагане, чрез окончателен данък.
Те не са облагаем доход, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и не се включват в общата годишна данъчна основа по чл. 17, поради което за тях не се ползват предвидените с този закон данъчни облекчения.
За 2020 г. не е направена промяна на вида облагане и при запазване на описаните от Вас обстоятелства, цитираните норми важат и за получените от Вас субсидии през 2020 г.

Оценете статията

Вашият коментар