Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 144

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило ваше запитване с вх.№ 94-00-21/12.02.2020 г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че физическо лице Едноличен търговец има регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, извършва търговска дейност и реализира доходи. Същевременно има доход от наеми, които получава в качеството си на физическо лице.
Задавате въпросите:

1. Как следва да се декларират доходите, получени от стопанската дейност на ЕТ и доходите от наеми? В приложение № 2 всички доходи или в приложение № 2 за дейността от ЕТ и в приложение № 4 доходите от наем?

С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка, давам следното становище:
Не сте описали подробно фактическата обстановка, не сте посочили имуществото, което се отдава под наем дали е собственост на ЕТ и заведено ли е в счетоводството на предприятието.
Ето защо давам принципен отговор относно декларирането на тези два вида доход.
Физическите лица, действащи като предприятия и регистрирани ЕТ по Търговския закон, задължително посочват и декларират дохода си от стопанската дейност в приложение № 2. В това приложение ще се декларира и доходът от наем на имот, собственост на ЕТ и заведен като дълготраен материален актив /ДМА/ в патримониума на ЕТ, който ще е част от дохода на търговеца.
При условие, че недвижимият имот не е заведен като ДМА в предприятието на ЕТ и съгласно нотариалния акт не е закупен от ЕТ, а от физическото лице, доходите, получени от ползването, отдаването под наем или продажбата ще се считат като доходи на физическото лице и ще се отчитат по реда, определен за облагане на същите. Подава се ГДД и се попълва приложение № 4 за доходите от наем.
Съгласно нормата на чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица, документирането на получения доход следва да се извърши като се издава документ, съдържащ реквизитите по чл. 6 от Закона за счетоводството. Следователно, документът, който трябва да се издава може да бъде фактура, разписка, квитанция и др., но съдържащ реквизити на първичен счетоводен документ. За Вас задължително би следвало да е фактура, с оглед регистрацията по ЗДДС.
Ако имотът се предоставя като стаи за гости или апартамент/къща за гости на туристи, чрез платформата на Booking или по друг начин, следва да се има предвид, че това е туристическа дейност. Доходът от тази дейност се облага по друг ред на данъчното законодателство.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

документите, с които се удостоверява основанието за прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на услуга – международен транспорт на пътници

Изх. № 24-30-39дата 01.10.2011 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 2; ЗДДС, чл. 29; ЗДДС, чл. 37, ал. 1; ЗДДС, чл. 86, ал. 3;

подаване на уведомление по чл.62, ал.4 от КТ и вид осигурен в Декларация образец 1 за длъжността Кмет на кметство, които са на изборна длъжност, чиито трудови правоотношения възникват въз основа на и

2_1222/25.07.2012 г.КСО -чл.4, ал.1, т.8; Наредба № 5/29.12.2002 г. – чл.1, ал.1; ОТНОСТНО: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29.12.2002г. и Наредба № Н-8

ЗМДТ, чл.14, aл. 1,ЗМДТ, чл.15, aл. 1

Изх. №07-00-5Дата: 08.04.2009 год. ЗМДТ, чл. 14, ал. 1; ЗМДТ, чл. 15, ал. 1.В отговор на поставените въпроси Ви уведомяваме:1. В случаите на притежаван от

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чре

Изх. № 53-04-591/19.09.2016 г.ЗДДС- чл.118, ал.1Наредба №Н-18/2006 г.- чл.3, ал.1; чл.25, ал.1; чл.25, ал.2В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване,