Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 144

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило ваше запитване с вх.№ 94-00-21/12.02.2020 г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че физическо лице Едноличен търговец има регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, извършва търговска дейност и реализира доходи. Същевременно има доход от наеми, които получава в качеството си на физическо лице.
Задавате въпросите:

1. Как следва да се декларират доходите, получени от стопанската дейност на ЕТ и доходите от наеми? В приложение № 2 всички доходи или в приложение № 2 за дейността от ЕТ и в приложение № 4 доходите от наем?

С оглед на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка, давам следното становище:
Не сте описали подробно фактическата обстановка, не сте посочили имуществото, което се отдава под наем дали е собственост на ЕТ и заведено ли е в счетоводството на предприятието.
Ето защо давам принципен отговор относно декларирането на тези два вида доход.
Физическите лица, действащи като предприятия и регистрирани ЕТ по Търговския закон, задължително посочват и декларират дохода си от стопанската дейност в приложение № 2. В това приложение ще се декларира и доходът от наем на имот, собственост на ЕТ и заведен като дълготраен материален актив /ДМА/ в патримониума на ЕТ, който ще е част от дохода на търговеца.
При условие, че недвижимият имот не е заведен като ДМА в предприятието на ЕТ и съгласно нотариалния акт не е закупен от ЕТ, а от физическото лице, доходите, получени от ползването, отдаването под наем или продажбата ще се считат като доходи на физическото лице и ще се отчитат по реда, определен за облагане на същите. Подава се ГДД и се попълва приложение № 4 за доходите от наем.
Съгласно нормата на чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица, документирането на получения доход следва да се извърши като се издава документ, съдържащ реквизитите по чл. 6 от Закона за счетоводството. Следователно, документът, който трябва да се издава може да бъде фактура, разписка, квитанция и др., но съдържащ реквизити на първичен счетоводен документ. За Вас задължително би следвало да е фактура, с оглед регистрацията по ЗДДС.
Ако имотът се предоставя като стаи за гости или апартамент/къща за гости на туристи, чрез платформата на Booking или по друг начин, следва да се има предвид, че това е туристическа дейност. Доходът от тази дейност се облага по друг ред на данъчното законодателство.

Оценете статията

Вашият коментар