Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 145

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх. № 94-00-44/06.04.2020 г. и поставени въпроси, свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Описвате следната фактическа обстановка: Сключила сте договор за наем на земя, като наемателят е мобилен оператор и предназначението е за изграждане на сателитна антена. Договорът е сключен декември 2018 г., до сега не сте получила плащане по същия.
Поставяте въпроса: След като не е получен доход по така сключения договор, следва ли да се декларира такъв в годишна данъчна декларация /ГДД/ за 2019 г.?
След разглеждане на запитването и действащата нормативна уредба, давам следното становище:
Местните физически лица по силата на чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ подават годишна данъчна декларация /ГДД/ по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Предвид общата норма на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доколкото не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
• плащането – при плащане в брой;
• заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
• получаването на престацията – за непаричен доход.
Предвидени са изключения за определени видове доходи, изрично изброени в ал. 2, ал.3, ал. 4 и ал. 5 на същата разпоредба, но Вашият случай не попада в тях.
Предвид на изложеното, доходът, предвиден за получаване от Вас, по така сключения договор за наем ще подлежи на деклариране и облагане за годината, в която бъде изплатен.

Оценете статията

Вашият коментар