Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 6

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-348/23.12.2020г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство.
Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте самоосигуряващо се лице.
Задавате въпросите:
1. При изплащане на адвокатския хонорар от Ваши клиенти, те следва ли да приспадат нормативно признатите разходи, предвидени в чл. 29 от ЗДДФЛ?
2. Следва ли клиентите да удържат авансов данък при изплащане на хонорара?
3. С какъв документ следва да удостоверят авансовото удържане на данъка?
Предвид на така описаното в запитването и действащите нормативни актове давам следното становище:
Съгласно чл. 43, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Тези разпоредби са в сила от 2009 г.
Следователно, Вие като самоосигуряващо се лице, когато получавате заплащане от предприятие или друго самоосигуряващо се лице, следва да декларирате това обстоятелство с декларация пред платците на дохода. Същите не удържат авансов данък при изплащане на хонорара. В данъчния закон не е предвидено същите да удържат и нормативно признати разходи.
Задължението за деклариране на авансовия данък е на самоосигуряващото се лице.
Декларация по чл. 55, ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, в сроковете за внасяне на дължимите данъци, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.
В този случай, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. Предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.

Оценете статията

Вашият коментар