Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 7

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 94-00-01/05.01.2021 г.
Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Описвате, че сте наследник на Вашия син, който е бил с двойно гражданство – гражданин на Съединените американски щати и на Р България. Ще получите определена сума пари, която е набрана по негова партида в пенсионен фонд в САЩ. В тази връзка, следва да попълните декларация за статута Ви на действителен получател на дохода и прилагане на облекчения по Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/.
Задавате следните въпроси:
1. Какъв е % на данъчната ставка на облагане на този доход и на кое основание ще бъде начислен ?
2. Как ще се ползват облекченията по СИДДО ?

Предвид на така описаното в запитването и действащите нормативни актове, давам следното становище:
Съгласно действащото данъчно законодателство в Република България, полученото имущество по наследство не подлежи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, както и с окончателен данък съгласно нормите на ЗДДФЛ.
В чл. 13, ал. 2 от този закон изрично е посочено, че не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Следователно, при получаване на този вид имущество данък не се начислява.
Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ между България и Съединените американски щати обн. в ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г. е уредила в чл. 2, че тази спогодба се прилага за данъци върху доходите, налагани от страна на едната договаряща държава, независимо от начина на тяхното събиране.
За данъци върху доходите се считат всички данъци върху общия доход или върху отделни елементи на доходите, включително данъците върху приходи от отчуждаване на движимо или недвижимо имущество, но са изключени социалноосигурителните данъци.
Съществуващите данъци в България, за които се прилага спогодбата, са:
* данъкът върху дохода на физическите лица;
* корпоративният подоходен данък.
Чрез нея се урежда мястото-държавата на облагане на дохода, който лицата местни на едната страна са получили в резултат на полагане на труд или други дейности в другата договаряща държава. По този начин се регламентира правото на облагане на дохода от съответната страна и се избягва двойното данъчно облагане.
Местните лица на България, които са получили облагаеми доходи от чужбина и същите вече са били обложени там, в България декларират тези доходи, но прилагат методите по съответната СИДДО за избягване на двойно облагане.
В настоящия случай, предвид, че имуществото, получено по наследство, не се третира като доход, подлежащ на облагане, Вие като местно лице на Р. България нямате задължение да декларирате същия с годишна данъчна декларация и не дължите данъци.
Възможност за деклариране е предвидена само по желание на лицето, като се попълва приложение № 13 от ГДД.
В разпоредбите на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 29 и следващите е регламентиран редът за облагане с данък наследство.
Съгласно, обаче, чл. 31, ал. 2 от същия, данък наследство не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
Предвид на гореизложеното, за имуществото, придобито по наследство от местни физически лица, в ЗДДФЛ не е предвидено облагане с данък и няма определена данъчна ставка.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година)

ОТНОСНО: Наличие на основание за регистрация на основание чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година) В Дирекция

КРМСФО Тълкувание 14 – МСС 19 – Ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО ТЪЛКУВАНИЕ 14МСС 19 – Ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното

прилагане на чл.45 от ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на чл.45 от ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……. свх. № ………. от 15.03.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:Фирма