Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 8

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх.№ 94-00- 161/07.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че през 2008 г. след ликвидация на кооперация сте получила недвижим имот – стопанска сграда като възстановен дял, внесен при образуване на кооперацията.
Сега искате да извършите продажба на този недвижим имот.
Задавате въпросите: Следва ли, доходът от продажбата да се облага с данък съгласно ЗДДФЛ и в качеството Ви на физическо лице, какви ангажименти имате за деклариране на тези доходи?
Предвид на така описаното в запитването и действащите нормативни актове, давам следното становище:
На основание чл. 9, ал. 1, т. 7 от Закона за кооперациите /ЗК/, членовете на кооперацията имат право да получат дяловата си вноска при прекратяване на членството по реда на чл.14 от закона.
„Ликвидационен дял“ е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице / пар.1, т. 6 от ДР на ЗДДФЛ/.
Видно от изложеното, правото на ликвидационен дял възниква при прекратяване на членството в кооперацията. Следователно член-кооператорите могат да получат припадащата им се част от имуществото, спазвайки разпоредбите на ЗК и ЗДДФЛ. При условие, че кооперацията възстановява на член-кооператорите внесената сума за дялово участие /дялова вноска/, същата във връзка с чл.38, ал.4 от ЗДДФЛ не подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл.38, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ.
При наличие на остатъчно имущество кооперацията начислява ликвидационни дялове в полза на член-кооператорите и следва да ги обложи с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗДДФЛ.
Към момента при продажба на недвижимия имот, Вие ще реализирате доходи от прехвърляне на имущество. Придобиването на имота под формата на ликвидационен дял или възстановен дял не е от значение за определяне на дохода от продажбата му като облагаем или необлагаем.
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Последните са регламентирани в чл. 13 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
В настоящия случай, предвид обстоятелството, че недвижимият имот е придобит през 2008 г., а продажбата ще се реализира през 2020 г. или следващите, то посоченият в правната норма срок е изтекъл.
В случая трябва да имате предвид и нормата на чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ, според която освобождаването от данъчно облагане по ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на чл. 13, не се прилага за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Следователно продажбата на имота не следва да е част от множество сделки и осъществявана стопанска дейност от Вас, в качеството Ви на търговец по смисъла на Търговския закон.
Предвид на гореизложеното и липсата на условията на чл. 13, ал. 5, доходът от продажбата на този имот-стопанска сграда ще попадне в разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗДДФЛ и няма да подлежи на облагане, съответно не сте задължена и да декларирате същия с годишна данъчна декларация /ГДД/ на основание чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар