Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 9

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-296/04.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ.
Посочвате, че сте регистриран земеделски стопанин и към момента се облагате по реда на чл. 29, ал.1, т. 1 от ЗДДФЛ.
Задавате въпросите:
1. Възможно ли е да ползвате преотстъпване на данъка съгласно нормата на чл. 48, ал. 6 от закона?
2. В какъв размер може да бъде приспадането и кога следва да се извърши закупуването на актива?
Предвид на така описаното в запитването и действащите нормативни актове давам следното становище:
С разпоредбата на чл. 189б от ЗКПО е предоставено данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, което се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция
Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани /чл. 48, ал.6 ЗДДФЛ/.
В чл. 48, ал.7 е посочено, че преотстъпването на данък по ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
1. лице, което е предприятие в затруднено положение;
2. лице, което е голямо предприятие;
3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а;
4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
5. инвестиции в напояване.
Физическите лица регистрирани земеделски стопани, които не са регистрирани по Търговския закон като еднолични търговци не могат да ползват предвиденото по чл. 48, ал. 6 преотстъпване на данъка. Преотстъпването е възможно само ако данъчно задълженото лице е регистрирано като ЕТ – земеделски стопанин и едновременно с това отговаря на всички изисквания, поставени в ЗКПО по отношение на преотстъпването на корпоративния данък за юридическите лица – земеделски стопани.
Това е така, предвид че преотстъпването на данъчно облекчение за преотстъпване на данък, представляващо държавна помощ, е обвързано със задължение за спазване на определени условия, установени в чл.182 от ЗКПО и чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ, които от своя страна са неприложими към физическите лица.
Така например за физическите лица, които не са търговци, но същевременно са земеделски стопани не съществува процедура, по която да бъдат обявени в несъстоятелност по ТЗ. По тази причина физическите лице не покриват един от критериите за „предприятие в затруднение”, уредени в §1, т.30 от ДР на ЗКПО. Другите два критерия за „Предприятие в затруднено положение” също не могат да се приложат, тъй като за тях се изисква лицата първо да са търговци и второ да са капиталово организирани, т.е. да съществуват под формата на юридическо лице, което формира капитал.
Друг съществен мотив за недопускане на преотстъпване на данък от физическите лица е забраната за преотстъпване, когато лицето е получател на друга помощ – държавна, минимална, финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони и/или всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз за нови активи – сгради и земеделска техника. Тъй като почти всички физически лица – земеделски производители участват в схеми и мерки за подпомагане, то това на практика води до невъзможност за изпълнение на забрана за кумулиране.

Оценете статията

Вашият коментар