Прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-18/ 01.02.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирмата купува стока от друга българска фирма. Издадена е фактура с нулева ставка на основание чл.35 от ЗДДС. Стоката се купува от Свободна безмитна зона Бургас за митническо складиране в склад под митнически контрол.
Поставени са следните въпроси: Приложим ли е чл.35 от ЗДДС за безмитна търговия и облагаема ли е доставката с 0% данъчна ставка или сделката е на територията на страната между две български фирми, регистрирани по ЗДДС и съответно е облагаема с 20% ДДС?
Предвид изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид посоченото по-горе, когато мястото на изпълнение на доставката на стока е на територията на страната, за доставчикът ще възникне задължение по ЗДДС.
Разпоредбата на чл.17 от ЗДДС определя мястото на изпълнение на доставката на стока. Съгласно чл. 17, ал.1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. По смисъла на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ? към получателя.
В конкретния казус, доколкото стоката е на територията на страната, доставката е с място на изпълнение именно в страната.
След определянето на една доставка като такава на територията на страната е необходимо определянето на приложимата ставка на данъка. Съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС обичайно се прилага ставката от 20 %, но може да се приложи и нулева ставка при определени хипотези – доставки по гл.Трета на ЗДДС и при ВОД /чл.53 от ЗДДС/.
В конкретния случай е посочено прилагането на нулева ставка на данъка и чл.35 от ЗДДС.
Съгласно чл. 35 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е продажбата на стоки в обектите за безмитна търговия, когато продажбата се смята за износ по смисъла на Закона за безмитната търговия. В чл.35 от ППЗДДС се пояснява документирането на нулевата ставка по горния ред, а именно: продажбата на стоки в обекти за безмитна търговия по чл. 35 от закона се отчитат и документират по реда на Закона за безмитната търговия.
В конкретния случай липсва подробна информация във връзка с казуса, но е възможно да е приложима нормата на чл.32 от ЗДДС.
Съгласно чл. 32, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на необщностни стоки, с изключение на посочените в приложение № 1, за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5. В разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ППЗДДС се пояснява документирането на такава доставка. За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е несъюзна;
2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или под митнически режими – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит;
3. фактура за доставката.
В случай, че не е налице основание за прилагането на нулева ставка, за доставката на стоката ще е приложима ставката от 20% съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар