прилагане на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ

Изх. № М 24-31-146
Дата:24.01.2012 год.
ЗМДТ, чл. 61м, ал. 1, т. 2
относно:прилагане на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ
при патентния данък
В отговор на поставения въпрос относно ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ при извършване надва или три вида патентни дейности и по-конкретно изясняване на изискването задълженото лице да извършва патентните дейности „с личен труд”, Ви уведомяваме:
При наличие на трайна съдебна практика по прилагане на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица и по-конкретно на чл. 33, ал. 2 /решение № 8153 от 2009 г. по адм.дИзх. № 15523/2008 г. на ВАС, решение № 10791 от 2005 г. по адм.дИзх. № 9333/2004 г. на ВАС и др./.и установена практика на данъчните органи по прилагане на Закона за данъка върху доходите на физическите лица, считаме, че изскването патентните дейности /два или три вида от посочените в т. 1- 36 на Приложение № 4 дейности/да се извършват с «личен труд» следва да се разбира в смисъл, че лицето не може да наема други лица при извършване на дейностите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на ЗДДС – чл. 113, ал. 3, т. 1

Изх. №24-34-124Дата:29.04.2008 год.ОТНОСНО: прилагане на ЗДДС – чл. 113, ал. 3, т. 1 Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на

задължение за деклариране на банкова сметка при наличие на ДДС за възстановяване по подадена справка декларация съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-94-Д-240Дата:19.07.2017 год.ЗДДС, чл. 125, ал. 1ОТНОСНО: задължение за деклариране на банкова сметка при наличие на ДДС за възстановяване по подадена справка декларация съгласно

Прилагане разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл. 48, ал. 6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

. 3_1298/06.08.2020 г. ЗКПО, чл. 166;ЗКПО, чл. 172, ал. 1;ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 3;ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл.

ver