прилагане на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ

Изх. № М 24-31-146
Дата:24.01.2012 год.
ЗМДТ, чл. 61м, ал. 1, т. 2
относно:прилагане на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ
при патентния данък
В отговор на поставения въпрос относно ползване на облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ при извършване надва или три вида патентни дейности и по-конкретно изясняване на изискването задълженото лице да извършва патентните дейности „с личен труд”, Ви уведомяваме:
При наличие на трайна съдебна практика по прилагане на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица и по-конкретно на чл. 33, ал. 2 /решение № 8153 от 2009 г. по адм.дИзх. № 15523/2008 г. на ВАС, решение № 10791 от 2005 г. по адм.дИзх. № 9333/2004 г. на ВАС и др./.и установена практика на данъчните органи по прилагане на Закона за данъка върху доходите на физическите лица, считаме, че изскването патентните дейности /два или три вида от посочените в т. 1- 36 на Приложение № 4 дейности/да се извършват с «личен труд» следва да се разбира в смисъл, че лицето не може да наема други лица при извършване на дейностите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

възстановяване на осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО на самоосигуряващи се лица след подаване на Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

.№24-31-141Дата: 11.03.2009 год.КСО, чл. 6, ал. 7, т. 1;КСО, чл. 8, ал. 8;ДОПК, чл. 128;ДОПК, чл. 129;Наредба за общественото осигуряване насамоосигуряващите се лица и българскитеграждани

ЗКПО, чл.10

Телефон: (02) 9859 3701 Факс: (02) 9859 35_80 / 03.04.2008ЗКПО, чл. 10 В писменото си запитване не описвате конкретно възникнал фактически състав, а поставяте въпроси

мястото на изпълнение и данъчния режим на доставка на стоки, закупени от склад на испанска фирма в Германия и изпратени до трети страни от регистрирано по ЗДДС дружество.

945/18.12.2017г.Чл.13, ал.1 ЗДДС;Чл.17, ал.2 ЗДДС;Чл.112, ал.1 ЗДДС;Чл.86, ал.3 ЗДДС;Чл.79, ал.3, т.1 ППЗДДС;Чл.121, ал.2 ППЗДДС.Относно: мястото на изпълнение и данъчния режим на доставка на стоки, закупени

ДОПК, чл.87, aл. 6

Изх. № 23-22-1810/28.10.2013 г. чл. 87, ал. 6 от ДОПКВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .., е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №

Запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /

851-1/29.11.2017 ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.6 ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.7ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.11 Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за