Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 155

ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-2/19.01.2021 г., препратено от Дирекция ОДОП …, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице – собственик на Фотоволтаична електрическа централа, с пикова мощност 30kw, има сключен договор за изкупуване на електрическа енергия с дружество EVN. Въз основа на изготвен протокол и фактура, за произведената електрическа енергия, енергийното дружество превежда дължимите суми по личната сметка на лицето. Физическото лице – С.Д. с ЕГН …… е пенсионер и не желае да се осигурява социално. Няма регистрация в регистър БУЛСТАТ. Смята да декларира облагаемия доход в приложение № 2 на ГДД по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), да приспада дължимите здравноосигурителни вноски (включително изравнителните) и да подава декларация образец № 6 за дължимите здравноосигурителни вноски.
Поставяте следните въпроси:
1. Необходимо ли е физическото лице да се регистрира в регистър БУЛСТАТ, в качеството на лице чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ?
2. Следва ли да подава декларация за започване на дейност като самоосигуряващо се лице, в случай че няма да внася социални осигуровки? Ако следва, в качеството на какво самоосигуряващо се лице ще я подава?
3. При подаване на декларация образец № 1 и /или образец № 5 кой код за вид осигурен следва да попълва физическото лице?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (за фонд „Пенсии“) са:
– лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
– лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
– регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, а на които е отпусната пенсия, се осигуряват за държавното обществено осигуряване по свое желание (чл. 4, ал. 4 и 6 от КСО).
Осигурителните вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, и въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 и 9 от КСО).
Здравното осигуряване на горепосочените лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Съгласно тази разпоредба тези лица се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО.
В ЗЗО липсва разпоредба подобна на тази на чл. 4, ал. 6 от КСО, която дава възможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица. Лицата, упражняващи трудова дейност по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО, подлежат на задължително здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, включително и когато имат отпусната пенсия, независимо от нейния вид.
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Задължението им за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ). При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец („Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ – обр. ОКд-5) от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
Предвид изложеното при започване на трудова дейност, самоосигуряващото се лице следва да подаде декларация обр. ОКд-5 в 7-дневен срок от започването на дейността, независимо дали ще се осигурява за фондовете на държавното обществено осигуряване или не.
На основание чл. 5, ал. 4 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:
1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец № 1);
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по ЗДДФЛ. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9 (декларация образец № 6).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО се определят с наредба, издадена от министъра на финансите, съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт(Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 2019 г.)).
На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-13 от 2019 г. самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларации по образец № 1 и 5, в които вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец № 6, в която вписват ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от НАП за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба № Н-13 от 2019 г.).
Съгласно цитираната нормативна уредба ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ е необходим при попълване на:
– „Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице“ (обр. ОКд-5) при започване, прекъсване и възобновяване на дейността и за избор на вида на осигуряване;
– Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ за подлежащото на осигуряване лице, за периодите (месеците) на упражняваната от тях трудова дейност.
На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове.
Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък „ЕИК“, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в случаите по глава втора „а“ (чл. 23, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ).
Липсата на ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ обаче не е пречка за подаване на декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, в която се вписва ЕГН на лицето, както и за внасяне на осигурителните вноски, тъй като съгласно чл. 2, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, внасят осигурителните вноски по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП.
Съгласно указанията за попълване на декларации обр. № 1 и 5 при попълване на декларация обр. № 1 в т. 12 „Вид осигурен“, а на декларация обр. № 5 в т. 10. „Вид осигурен“ се вписва в две позиции код 12 – за самоосигуряващите се, без обхванатите от код 13 и 22, независимо дали са осигурени за фондовете на държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване или само за здравно осигуряване.
С оглед гореизложеното, за посоченото в запитването лице, ако упражнява дейност като търговец без регистрация в Търговския регистър и подлежи на облагане по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, възниква задължение за внасяне на осигурителни вноски и деклариране на данни по гореописания ред като самоосигуряващо се лице, тъй като попада в кръга на задължително осигурените лица по чл. 4, ал. 3 т. 2 от КСО.
Обръщам Ви внимание, че на основание чл. 10, ал. 4 от ДОПК лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено пълномощно, като не се изисква нотариална заверка на подписите. За да получите отговор, при последващи запитвания, които не се отнасят лично за Вас, към запитването следва да приложите пълномощно.

Оценете статията

Вашият коментар