прилагане на разпоредбата на § 1. т.9 от ДР на ЗКПО

Изх. № 26-Х-4
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на разпоредбата на § 1. т.9 от ДР на ЗКПО
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Х-4/26.02.2007г., изразявам следното становище:
В запитването е изложено, че във връзка с опериране на въздухоплавателни средства и тяхното техническо обслужване авиокомпания «===» АД изплаща на чуждестранни лица възнаграждения за определени видове работи като например: ремонт на въздухоплавателни средства и на агрегати и навигационно оборудване; комплекс от работи по оценка на техническото състояние на планер, двигатели и агрегати — изпълнява се от производителя или държателя на типовия или допълнителния сертификат на съответната авиационна техника; техническо обслужване за установяване и потвърждаване годността на въздухоплавателните средства; доработка и модификация на въздухоплавателните средства, утвърдени от конструктор и представляващи монтаж и инсталиране на допълнително оборудване и/или преработване на съществуващо такова. В тази връзка се поставя въпросът доколко изброените видове работи попадат в обхвата на определението за „технически услуги“, дадено с § 1, т.9 от ДР на ЗКПО, респективно ~ дължи ли се данък при източника по реда на чл.195, ал.1 от същия закон върху доходите на чуждестранните юридически лица, оказали въпросните услуги.
Действащият ЗКПО (обн. ДВ, бр.105/2006г., в сила от 01.01.2007г.) ограничава обхвата на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника.
Съгласно § 1, т.9 от ДР на ЗКПО „възнаграждения за технически услуги“ са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. При сравнение на цитираното определение с определението, дадено с § 1, т.9 от ДР на ЗКПО (отм.), е видно, че от 01.01.2007г. възнагражденията за поддръжка (в т.ч. ремонт) и за други услуги от техническо естество са изключени от обхвата на възнагражденията за технически услуги.
От изброените по-горе видове работи в обхвата на понятието ,,технически услуги“ очевидно попада доработката и модификацията на въздухоплавателните средства, представляващи монтаж и инсталиране на допълнително оборудване и/или преработване на съществуващо такова. За останалите видове работи следва да се направи извод, че възнагражденията на чуждестранните юридически лица не биха били обект на облагане по реда на чл.195, ал.1 от ЗКПО доколкото оказаните от тях услуги не представляват услуги по монтаж и инсталиране.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *