прилагане на разпоредбата на чл.104 от ДОПК във връзка с извършване на корекции на данните в годишната данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.) за доходите, получени през 2006г.

Изх. № 24-34-266
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл.104 от ДОПК във връзка с извършване на корекции на данните в годишната данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.) за доходите, получени през 2006г.
В отговор на запитване на Дирекция ..ОУИ“ – гр.====, постъпило с писмо с вх.№ 24-34-266 от 30.03.2007г. по описа на ЦУ на НАП относно възможността за извършване на корекции в подадената годишна данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.), изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.104 от ДОПК промени във вече подадените декларации може да се извършват при наличието на две кумулативни условия:
– промените да се направят преди изтичане на законоустановения срок за
подаван .то на конкретния вид данъчна декларация и
– промените да са свързани с декларираните обстоятелства, основата за облагане и
размера на задължението.
По реда на чл.104, ал.1 от ДОПК могат да се правят корекции в декларираните данни и обстоятелства, но тези промени трябва да са такива, че да влияят на размера на данъка или задължителната осигурителна вноска, но не и на тяхната дължимост въобще. Правните последици от извършената корекция могат да настъпят само в случаите, когато коригирането на данни, относно данъчните задължения е извършено в срока по чл.104. ал.1 от ДОПК.
Необходимо е да се има предвид, че разпоредбата на чл. 29а. ал. 7 от ЗОДФЛ (отм.) препраща към чл. 41. ал. 1 само по отношение на начина на подаване на декларацията (указващ за изискването декларацията за облекчение за деца да се подава с декларацията по чл.41, ал.1). но не указва срок в който следва да бъде подадена. В ЗОДФЛ не е предвиден срок за подаването на декларацията по чл. 29а. ал. 7. така както законодателят е предвидил за подаването на годишната данъчна декларация по чл. 41 и по чл. 43 от ЗОДФЛ (отм.).
С оглед на това, считам, че подаването на декларацията по чл. 29а, ал. 7 от ЗОДФЛ (отм.) след 16.04.20()7г., когато изтича законоустановения срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ{отм.). не води до ограничаване на правото на ползване на данъчното облекчение за деца за 2006г. Правото на данъчното облекчение за деца възниква при наличие на условията, регламентирани в разпоредбата на чл. 29а от закона, и е обвързано единствено със срока, в който могат да бъдат претендирали сумите по реда за възстановяване и прихващане. Този срок е регламентиран в чл. 129, ал. 1 от ДОПК и е до 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване на надвнесената сума.
За разлика от данъчното облекчение за деца. правните последици при извършването на корекции в данните на годишната данъчна декларация, подадена от лицата за доходите, получени през 2006г., чрез отразяване на ползваното облекчение за дарение по чл.28 от ЗОДФЛ, могат да настъпят, само в случай, че подаването на коригиращата декларация е извършено до 16.04.2007г.
//

Оценете статията

Вашият коментар