ЗДДС, чл.173

Изх. № 24-34-261
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
УВАЖАЕМА Г-ЖА ,
ПО повод на горепосоченото писмено запитване до Директора на Дирекция „ОУИ- гр. …, препратено по компетентност вна НАП (вх. № 24-34-261/ 26.03.07 г.), изразявам следното становище:
Реда за освобождаване на доставки по силата на действащи след 01.01.2007 г. международни договори, предвиден с чл.173, ал. 1 от ЗДДС, не се обвързва със задължение за лицата, които имат статут на координиращ орган по смисъла на чл. 83. ал.5 от отм. ППЗДДС /ш удостоверяват статута си на координиращ орган, по смисъла на чл.107. ал.5 от ППЗДДС (в сила от 01.01.2(Ю7г.). Това е регламентирано с разпоредбата на § 16, ал.2 от НЗР към ПИДППЗДДС (обн. – ДВ. бр. 16/ 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.), която гласи: ., Потвърждения, издадени по реди на чл. 83 от отменения Правилник за прилагане на Закона ш данък върху добавената етойност запазват действието си по отношение на договорите, във връзка с които са издадени“.
Относно доставките, за които данъчното събитие възниква след 01.01.2007 г. ще е налице основание за прилагане на нулевата ставка по чл.173. ал.1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), в случаите, когато които доставчикът е получил потвърждение за основен изпълнител по смисъла на чл.83, ал.6 от отм. ППЗДДС. без да е необходимо допълнително потвърждение по чл.Ю7. ал. 7 от ППЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.). Основанието за това се съдържа в императивната идентичност на съответните разпоредби от действащия и отменения ППЗДДС. регламентиращи реда за прилагане па освобождаването от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби,споразумения, конвенции или други подобни, но които Република Бт>лгария е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред. включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
Реда за издаване на потвърждение но чл.107, ал.4 от ППЗДДС за наличие основания за ползване на режима по чл. 173. ал. 1 от ЗДДС ще се прилага само по отношение на доставки, в изпълнение на договори по чл. 107, ал. 3. г. З от ППЗДДС, сключени след 01.01.2007 г., или доставките по силата на предвидените в чл. 83. ал. 2. т. З от отм. П]]ЗДДС договори, когато до 31.12.2006 г. не е издадено потвърждение на чл.83. ал.З от отм. ППЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар