прилагане на разпоредбата на чл. 109 от ДОПК при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т. 2 от ДОПК

Изх. №24-32-99
Дата: 23.03.2009 год.
ДОПК, чл. 109;
ДОПК, чл. 155, ал. 4;
ДОПК, чл. 155, ал. 6.
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл. 109 от ДОПК при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т. 2 от ДОПК
Във връзка с Ваше запитване, относно прилагане на разпоредбата на чл. 109 от ДОПК при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т. 1 и т.2 от ДОПК изразявам следното становище:
1. По отношение на въпроса нова ли еревизията, възложена във връзка с решение по чл. 155, ал. 4 от ДОПК на директора па Дирекция „ОУИ“ или се възстановява „висящността на производството по издаване на отменения ревизионен акт“, каквито са мотивите на ВАС в решение №…/03.06.2008г. по адм.дИзх. № …/2008г. и решение № …./15.05.2008г. по адм.дИзх. № …./2008г.
Изцяло споделяме мотивите на ВАС, че с решението по чл. 155. ал. 4 от ДОПК не се поставя начало на ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения с решението ревизионен акт. Законът фиксира и момента, от който производството се възстановява, а именно, от момента на незаконосъобразното действие. Ревизионното производство започва от първата издадена заповед за възлагане на ревизия, като производството е висящо до влизане в сила на издадения ревизионен акт. Втората заповед за възлагане на ревизия по чл. 155. ал. 6 не променя факта, че производството е висящо.
2. Поотношениенавъпроса какследвадасеприлага на практика разпоредбата на чл. 155, ал. 6 от ДОПК
Както бе посочено по-горе с втората заповед за възлагане на ревизия не започва ново производство. Същата има за цел да определи обхвата и срока на ревизията, компетентните органи по приходите, които да извършат законо-съобразните действия, в резултат на които се издава последващият ревизионен акт.
Предвид горното, заповед за възлагане на ревизия задължително следва бъде издадена, въпреки, че производството продължава да е висящо. Че се издава
заповед във връзка с получено решение на Директора на Дирекция ..ОУИ“ е описано и в Процедура К-10 „Възлагане на ревизия“.
3. По отношение на въпроса допустимо ли в обхвата на ревизията по чл. 155, ал. 4 от ДОПК да се включват задължения, за които срокът по чл. 109, ал. 1 е изтекъл
В съответствие с гореизложените мотиви за висящност на производството, следва да се счита, че преценка за това дали срокът по чл. 109 от ДОПК е изтекъл следва да се извършва към момента на първата заповед за възлагане на ревизията, тъй като с него именно, а не с втория акт за възлагане започва производството.
Когато обаче с новата заповед за възлагане на ревизия в обхвата й се включат и нови периоди или видове данъци, които не са били включени в обхвата на ревизията, съгласно първата заповед за възлагане на ревизия, по отношение на тях преценката дали срокът по чл. 109 от ДОПК е изтекъл се прави към момента на втората заповед за възлагане на ревизия.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар