прилагане на разпоредбата на чл.12, ал.5 и 6 от ЗКПО

Изх. № 94-И-68
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на разпоредбата на чл.12, ал.5 и 6 от ЗКПО
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………..,
Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……, изразявам следното становище:
Според изложената в запитването фактическа обстановка е налице хипотеза, при която българско юридическо лице е главен изпълнител по проект в Украйна, по който възложител е украинско дружество. За целите на изпълнението на проекта българското юридическо лице сключва договор за предоставяне на технически услуги с юридическо лице – украински подизпълнител. Техническите услуги на украинския подизпълнител се предоставят изцяло на територията на Украйна като се ползват единствено и само за целите на проекта в Украйна и изпълнението на задълженията на главния изпълнител към украинския възложител. Фактически тези възнаграждения „физически“ се начисляват и плащат от българското юридическо лице със средства, предоставени от украинския възложител. С оглед на тези обстоятелства е поставен следния въпрос: Следва ли възнагражденията за технически услуги да бъдат считани за доходи от източник в страната при положение, че единствената връзка на този доход с България е механизма на плащане по проекта, т.е. изискването плащанията към украинския подизпълнител да стават чрез главния изпълнител по проекта?
Съгласно чл.12, ал.5, т.4 от ЗКПО доходите от възнаграждения за технически услуги, начислени от местни юридически липа, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица. които разполагат с определена база в страната, в полза на чуждестранни юридически лица. са от източник в страната. Разпоредбата на ал.6 на чл.12 от ЗКНО въвежда изключение от тона правило за случаите, при които доходи л е по ал.5 са начислени в полза на чуждестранни юридически лица о] място на стопанска дешккм на местно лице или о! определена база на местни физически лица. разположени нзкьн геритортпа на страшна, когато има влязла в сила споюдба за избягване на двойното данъчно облагане между
Република България и държавата, където се намира мястото на стопанска дейност или определената база. В посочената хипотеза доходите от възнаграждения за технически услуги не се считат за доходи от източник в страната.
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка местното юридическо лице е сключило договор с украинско юридическо лице – подизпълнител за предоставяне на технически услуги. С оглед на това, че е налице двустранен възмезден договор между двете лица, не може да се твърди, че единствената връзка на дохода с България е механизмът за плащане по проекта, при който местното юридическо лице само „физически“ начислява и изплаща възнаграждението поради изискването плащанията към украинския подизпълнител да стават чрез главния изпълнител – българско дружество. Постъпването на парични средства по сметка на българския главен изпълнител във връзка с изпълнението на основния договор представлява приход, разпореждането с който по договора с украинския подизпълнител по своя характер е изплащане на възнаграждение.
Предвид гореизложеното, в описания от Вас случай са възможни два варианта на данъчно третиране:
1. В случай, че българското юридическо лице няма място на стопанска дейност в
Украйна:
При тази хипотеза доходите от възнаграждения за технически услуги, начислени в полза на украинския подизпълнител се считат за доходи от източник в Република България на основание чл.12, ал.5, т.4 от ЗКПО.
2. В случай, че българското юридическо лице има място на стопанска дейност в
Украйна, и доходът е начислен от това място на стопанска дейност:
Тази хипотеза попада в обхвата на регламента на чл.12, ал.6 от ЗКПО, тъй като между Република България и Република Украйна има влязла в сила СИДДО. Поради това в този случай доходите от възнаграждения за технически услуги, начислени в полза на украинския подизпълнител няма да се считат за доходи от източник в Република България на основание цитираната законова разпоредба.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *