Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Изх. № 24-33-70
Дата: 06.06.2008 год.
ДОПК, чл. 128, ал.1;
ДОПК, чл. 128, ал.2.
ОТНОСНО: Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Във връзка с постъпило вна НАП писмо с вх.№ 24-33-70 от 15.05.2008 г., с което се препраща постъпило в Дирекция „ОУИ“ – гр.Пловдив писмено запитване от ТД на НАП – гр.Пловдив, изразяваме следно становище:
На основание чл.128, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), всяко лице, което получи незаконосъобразно възстановяване на суми по чл.128, ал. 1 от ДОПК, е длъжно да възстанови сумите на бюджета, като това му задължение се смята за задължение за данък, а когато са възстановени надвнесени осигурителни вноски – за задължение за задължителна осигурителна вноска, и става изискуемо в деня, следващ деня на получаване на акта за незаконосъобразното плащане. А съгласно разпоредбата на чл.118, ал.1, т.1 от ДОПК, задължения за данъци и за задължителни осигурителни вноски се установяват, изменят и/или прихващат с ревизионен акт.
В този аспект, установяването на задължения за незаконосъобразно възстановени суми по чл. 128, ал. 1 от ДОПК се извършва чрез ревизия по смисъла чл. 110, ал.2 от ДОПК.
Независимо от това обстоятелство, когато фактите и обстоятелствата не поставят под съмнение събирането на публичните задължения и след обективна преценка за всеки конкретен случай на незаконосъобразното възстановяване на суми по чл.128, ал.1 от ДОПК, с оглед постигането на процесуална икономия към извършването на ревизия следва да се пристъпи само ако лицето не възстанови доброволно дължимата сума, след като бъде уведомено за задължението.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчното третиране по реда на § 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС) на предоставянето на ВиК системи и съоръжения от община за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператор

Изх. № 04-19-492Дата: 24.10.2017 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 7; ЗДДС, чл. 27, ал. 4; ЗДДС, чл. 130; ДР на

ЗДДФЛ, чл.27

2_1810/20.07.2009г.ЗДДФЛ, чл. 27Отправено е писмено запитванедо Отдел „Данъчно осигурителна практика” при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. В. В запитванетопоставятеследните въпроси:1. Необходимо ли е

данъчно третиране по ЗДДС на доставка с предмет наем на складови площи в Германия

Изх. № 24-33-188Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставка с предмет наем на складови площи в ГерманияПо повод Ваше писмено запитване

way way