Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № 24-34-136#1
Дата: 30.01.2014 год.
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7 ;
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1.
КСО, чл. 6, ал. 2, т. 1;
КСО, чл. 6, ал. 3;
КСО, чл. 6, ал. 10;
КСО, чл. 9, ал. 8;
КТ, чл. 110;
ДР на КТ, § 1, т. 12;

ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В получено вна Националната агенция за приходите писмо с вх. № 24-34-136/ 03.12.2013 г. посочвате, че лице по договор за управление и контрол подлежи на осигуряване по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. През 2013 г. задължителните осигурителни вноски се внасят върху максималния месечен размер на осигурителния доход, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За същия период, лицето извършва трудова дейност и по трудов договор с дружеството.
През 2013г. същото лице е във отпуск поради временна неработоспособност за периода 18.04.2013г. – 13.05.2013г. и за периода 14.05.2013г. – 02.06.2013г. За месец април задължителните осигурителни вноски са внесени върху максималния месечен размер на осигурителния доход и осигурителят е подал два броя декларации образец № 1 „Данни за осигуреното лице”, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица / Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./.В полето на т. 12 „Вид осигурен“ от декларациите е попълнен код за вид осигурен – 10 – за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества /в редакцията на наредбата до 31 декември 2013 г./; и съответно – код 21 за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от КСО.
За месец май 2013г. няма отработени дни и подадените декларации образец № 1 са с попълнен код за вид осигурен – 10 – за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества /в редакцията на наредбата до 31 декември 2013 г./, и съответно – код 04 за работещи по втори или допълнителен трудов договор.
Във връзка с подадените декларации обрИзх. № 1 за месец май 2013г. с писмо Изх. № …………………………….. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите на РУСО …….., Ви уведомяват, че подадената във връзка с трудовото правоотношение на лицето, декларации обрИзх. № 1 за месец май 2013г. следва да бъде заличена и да се подаде нова декларации обрИзх. № 1 с попълнен код за вид осигурен – 21 за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от КСО.
Поставен е въпрос, какъв код за вид осигурен следва да бъде попълнен в полето на т. 12 от декларация образец № 1, приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
С оглед изложената фактическа обстановка, поставените въпроси, и относимите нормативни разпоредби изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 110 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Видно от цитираната разпоредба работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време, т. е. когато е налично основно трудово правоотношение със същия работодател. С т. 12 от § 1 на Допълнителните разпоредби на КТ, законодателят е дефинирал понятието “Основно трудово правоотношение“. Това е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд. Предвид цитираните разпоредби от КТ, посочените в писмото Ви факти и направената справка в информационната система на НАП, няма основание да се направи извод, че сключеният трудов договор с лицето е за допълнителен труд.
В тази връзка по отношение на социалното осигуряване за въпросното лице приложими са чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 7 от КСО. Съгласно тези разпоредби от кодекса, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране (чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО) и управителите на търговски дружества (чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО). На основание чл. 6, ал. 3 от КСО – осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 7 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, по основната икономическа дейност на осигурителя и съответната квалификационна група професии (за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии) и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 6, ал. 2, т. 1 КСО). В случаите, когато лицето получава доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход в последователност, определена с разпоредбата на чл. 6, ал. 10 от същия кодекс:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
При извършване на дейности на различни основания, изброени в една и съща точка на чл. 6, ал. 10 от КСО, се взима предвид поредността, определена в чл. 4, ал. 1 от КСО.
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО осигурителите (работодателите) представят данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. На основание чл. 5, ал. 6 от КСО съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези данни се определят с издадената от министъра на финансите Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. в полето на т. 12 „Вид осигурен“, за упражняваната от лицето дейност като управител на търговско дружество, за която подлежи на осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се попълва код 10 – за управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества /в редакцията на наредбата до 31 декември 2013 г./. Във връзка с изложеното и според указанията за попълване на декларация образец № 1 за работниците или служителите, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, в полето на т. 12 „Вид осигурен“следва да се попълва код 01- за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО (ако не работят при условията на първа или втора категория труд).
Не считаме, че е правилно да са попълват код 04 или код 21 в полето на т. 12 „Вид осигурен“ на декларация образец № 1, предвид следните аргументи:
?Код 04 в полето на т. 12 „Вид осигурен“ на декларация образец № 1 се попълва за лицата, работещи по втори или допълнителен трудов договор. Както посочваме няма основание да се направи извод, че сключеният трудов договор с лицето е за допълнителен труд, поради факта, че не е налично основно трудово правоотношение по смисъла на КТ.
?Код 21 в полето на т. 12 „Вид осигурен“ на декларация образец № 1 се попълва за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от КСО. На основание чл. 9, ал. 8, т. 1 от КСО за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа. Видно от изложеното, лицето не попада в хипотезата на чл. 9, ал. 8, т. 1 от КСО, а т. 2 и 3 от същата разпоредба са неотносими към представената фактическа обстановка.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Оценете статията

Вашият коментар