прилагането на чл. 114, ал. 6, т .3от разпоредбите на ЗДДС.

Изх. № 24-34-138
Дата: 03.12.2009 год.
ЗДДС, чл. 114, ал. 6, т. 3.
Относно: прилагането на чл. 114, ал. 6, т .3от разпоредбите на ЗДДС.
I. Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-138/11.06.2009 г. сте изложили следната фактическа обстановка:
Фирма „…………..” ЕООД планира изпращане на месечните фактури по сключени договори за отдаване на автомобили при условията на лизинг по електронната поща. За всяка фактура от ползвания софтуер ще се генерира автоматично файл с разширение ,,pdf”. Така генерираните фактури ще се изпращат на клиентите на е-mail адрес с активна функция „Обратен отговор“.
ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:
Предвид това, че по начина, по който се генерират файлове се гарантира ненарушеността на съдържанието и има потвърждение за получаването на фактурите, приложими ли са разпоредбите на чл. 114, ал. 6, т. 3 от ЗДДС?
III. Нормативна уредба:
Чл. 114, ал. 6, т. З от ЗДДС
IV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 114, ал. 6 от ЗДДС издадените фактури могат да бъдат изпращани на хартиен носител или по електронен път. Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието по един от следните начини:
1.чрез усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис;
2.чрез електронен обмен на данни;
3.по друг начин, гарантиращ автентичността на произхода и ненарушеността на
съдържанието
В последната хипотеза за изпратената по електронен път фактура, е необходимо приложеният начин да не дава възможност нито на издателя, нито на получателя на фактурата, да могат да оспорват факта на нейното издаване, съответно получаване, както и да не дававъзможностприведнъжиздаденафактурадабъдатизвършвани
промени, от което и да било лице. Доколкото електронния файлов формат„pdf”
не гарантира безспорно тези възможности, то описаният от Вас начин не попада в обхвата на чл. 114, ал. 6, т. 3 от ЗДДС.
Предвиденото от Вас активиране на функцията „Обратен отговор“ също не може да гарантира по безспорен начин потвърждение на получаването на фактурите от клиентите на фирмата, защото функцията удостоверява единствено получаването на електронното съобщение, но не и неговото съдържание, което е от значение за валидността на операцията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар