ЗДДС, чл.24, aл. 1,ЗДДС, чл.12, aл. 1

Изх. № 24-34-131
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На поставения от Вас въпрос, свързан с влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, Ви уведомяваме следното:
Фактическа обстановка
Представляваното от Вас дружество е регистрирано за целите на ЗДЦС в България и извършва възмездни посреднически услуги за фирма, регистрирана по ДДС в Германия, за доставки на машини, съоръжения и опаковъчна техника.
Тези доставки не попадат нито под хипотезата на чл.24, ал.1 от ЗДДС, нито под тази на чл.36 от ЗДДС. В конкретния случай се прилага разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДДС и мястото на изпълнение на доставката на услуга е територията на страната, тъй като Вие като доставчик имате своя установена независима икономическа дейност в България. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДС доставката ще бъде облагаема, поради това следва да начислите 20 % ДДС /чл.82, ал.1 от ЗДДС/ и да издадете фактура, отговаряща на изискванията на чл.114, ал.1 от ЗДДС.
При доставките за услуги данъчното събитие възниква на датата, на която услугата е извършена, а услугата се счита за извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея, съгласно закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти /чл.25, ал.2 от ЗДДС във вр. с чл.12, ал.1 от ППЗДДС/.
//

Оценете статията

Вашият коментар