задължително здравно осигуряване на лица до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст до завършване на средното образование, обучаващи се в частни училища

Изх. № М-26-А-98
Дата:19.05.2012 год.
ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 1;
Наредба № Н-8/2005, чл. 2, ал. 1.
ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване на лица до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст до завършване на средното образование, обучаващи се в частни училища
Във връзка с Ваше писмо получено по електронната поща с вх. № …………………. по описа на ЦУ на НАП, въз основа на изложената фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ вноските за здравно осигуряване на лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст до завършване на средно образование, в случай, че не подлежат на осигуряване на друго основание, са за сметка на републиканския бюджет.
Разпоредбата е обща и е приложима спрямо всички лица до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст до завършване на средно образование, попадащи в персоналния обхват на чл. 33 от ЗЗО, които отговорят на изискванията, посочени в
чл. 40, ал. 3, т. 1 от същия закон, без оглед на това каква е формата на обучение и независимо от това, дали училището е държавно, общинско или частно.
За учениците, които получават доходи на друго основание, здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО не се дължат. В тази връзка всички учащи се над 18-годишна възраст, които са осигурени на друго основание, следва да декларират това обстоятелство пред съответното училище.
За лицата, които продължават средното си образование след навършване на 18 години, училищата подават информация с Декларация обрИзх. № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други“ /приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица/.
ЗАМ.
/СТ. МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с настаняване, превоз на пътници, круизно пътуване и организиране на полет съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-38-23Дата: 01.08.2016 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 1, буква „в“; ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 2; ЗДДС, чл. 25, ал.

получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № 24-39-129Дата: 15.03.2019 год. ПЗР към Наредба №Н-18/13.12.2006 г., § 71, ал. 1 ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от

Писмо с Изх. №53-04-249; 12.03.2019 г.; Чл.70-72 от ЗКПО

Изх. №53-04-24912.03.2019 г.Чл.70-72 от ЗКПОВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №53-04-249/25.02.2019 г., относно разпоредбите на Закона

прилагане Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № М-94-М-927Дата: 10.06.2020 год.КТ, чл. 138а, ал. 2;Наредба № Н-13, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1. ОТНОСНО: прилагане Наредба №Н-13 от 17

porn