прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-11
Дата:03.05.2018 год.
ЗКПО, чл. 184 във връзка с чл. 188
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-38-11/19.03.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„ЕВРО……“ ООД се намира в община …… В резултат на увеличена трудова заетост през 2016 г. общината отпада от обхвата на общините по
чл. 183 от ЗКПО. На основание чл. 185, ал. 1 от ЗКПО дружеството запазва правото на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 184 във връзка с чл. 188 от ЗКПО през следващите пет последователни години. Посочено е, че всички изисквания на закона са спазени. През 2018 г. предприятието решава да инвестира преотстъпения данък по
чл. 184 във връзка с чл. 188 от ЗКПО за 2016 г. и 2017 г. в закупуване на дълготраен материален актив (ДМА). Преотстъпеният данък за 2016 г. е 30 000 лв., а за 2017 г. се очаква да е 29 000 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
1. Може ли преотстъпеният данък за 2016 г. и 2017 г. да се инвестира за придобиване на един актив на стойност 80 000 лв. през 2018 г., т.е. ще бъде ли изпълнено условието за инвестиране на данъка за двете данъчни години или ще се признае инвестирането само за 2016 г.?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка по направеното запитване и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В съответствие с разпоредбите на ЗКПО в запитването е заявено, че дружеството отговаря на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО във връзка с чл. 188 (минимална помощ).
Дружеството е ползвало данъчно облекчение – минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО за 2015 г. На основание чл. 185, ал. 1 от ЗКПО, когато в резултат на увеличената трудова заетост общината отпадне от обхвата на общините по чл. 183, лицето, придобило право на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 184 във връзка с чл. 188, запазва това право през следващите 5 последователни години, считано от годината, през която районът отпадне от списъка, при спазване на останалите условия за преотстъпване.
Съгласно чл. 188, ал. 1 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава праг от левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължено лице, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото. Тези прагове се прилагат независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз. В сумата на получените минимални помощи се включват и:
1. преотстъпеният корпоративен данък на данъчно задълженото лице за последните три години, включително корпоративният данък, който подлежи на преотстъпване за текущата година, с изключение на преотстъпения корпоративен данък, за който са изпълнени условията на чл. 189 и 189б (държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани) от ЗКПО;
2. всички предходни помощи за последните три години, включително текущата, предоставяни на някое от преобразуващите се дружества, които следва да се вземат предвид от данъчно задълженото лице съгласно чл. 3, параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), като резултат от преобразуване на дружествата или прехвърляне на предприятие.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗКПО, когато към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице е едно и също предприятие, данъчното облекчение е налице, когато сумата на получените минимални помощи от всички лица, които са едно и също предприятие, през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава съответния праг от левовата равностойност по ал. 1 на същата разпоредба.
Освен спазването на изброените дотук изисквания на чл. 188 от ЗКПО е необходимо преотстъпеният корпоративен данък, определен на база данъчната печалба от извършваната производствена дейност за съответната данъчна година, да се инвестира в дълготрайни материални или нематериални активи съгласно счетоводното законодателство в срок до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът (ал. 3 на чл. 188 от ЗКПО).
Определения за дълготрайни материални и нематериални активи са дадени с разпоредбите на СС 16 Дълготрайни материални активи (т. 2 и т. 3) и СС 38 Нематериални активи (т. 2 и т. 3). В счетоводните стандарти са посочени условията при които активите се признават, оценяват, отчитат, отписват, а също така се оповестява изискуемата за тях информация. Дълготрайните материални активи при тяхното придобиване се признават и оценяват според изискването на СС 16 Дълготрайни материални активи. Разпоредбата на т. 4 от стандарта посочва, че първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи. Когато са създадени в предприятието дълготрайните материални активи първоначално се оценяват по себестойност.
С разпоредбата на чл. 188, ал. 5 от ЗКПО конкретно са изброени праговете и помощите, към които се натрупва преотстъпеният данък. Те са:
– друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis;
– минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis;
– минимална помощ, предоставена по Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26 април 2012 г.) ;
– максимално допустимия интензитет на държавна помощ, определен с решение на Европейската комисия за одобряване на съответната помощ и/или с оценката по чл. 28, ал. 1 от Закона за държавните помощи за тези активи.
Размерът на получените минимални помощи, независимо от тяхната форма и източник, за последните три години, включително текущата, се декларира в годишната данъчна декларация за годината, за която се преотстъпва корпоративният данък.
От изложеното дотук може да се направи извод, че за ползване на данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, има въведени законови изисквания и ограничения, които определят граници (стойностен праг) на получените помощи за определен срок от време и изискват преотстъпените от държавата средства да бъдат инвестирани в определени със счетоводното законодателство дълготрайни активи, като е поставен краен четиригодишен срок за това, в зависимост от годината, през която е декларирано преотстъпването.
Във връзка с гореизложеното, при спазване на всички останали условия на ползване на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ, когато преотстъпеният данък за 2016 г. и 2017 г. се инвестира в един дълготраен материален или нематериален актив съгласно счетоводното законодателство в срок до 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът, то може да се счита, че условието по чл. 188, ал. 3 от ЗКПО е изпълнено.
ЗАМ.
(АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ)

Оценете статията

Вашият коментар