прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-131
Дата:25.11.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 4.
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност внаот Дирекция ОДОП …., заведено с вх. № 24-39-131/27.10.2016 г., изразявам следното становище:
С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2016 г., се дава право на работодателите да изберат (вместо с данък по реда на ЗДДФЛ) да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, при условията на този закон. Когато работодателят се е възползвал от това право данъчната основа, върху която се определя данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, следва да се формира по реда на чл. 215а от ЗКПО. В тези случаи правилата, касаещи определянето на облагаемия доход по реда на ЗДДФЛ, не се прилагат. В този смисъл е нормата на чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ, според която доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, не се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения.
Ако работодателят не е избрал да облага с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1,
т. 83 от ДР на ЗКПО, облагането е по общия ред на ЗДДФЛ. В тези случаи, на основание чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ, непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарни цени и се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения за съответния месец.
Предвид гореизложеното по отношение на доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, липсва правно основание да се прилагат едновременно двата режима – на чл. 204, ал. 1, т. 4 и на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Следва да имате предвид, че правото на избор по чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ се упражнява от работодателя по реда на чл. 217, ал. 3 от ЗКПО и не може да се прилага за отделни физически лица. В тази връзка, на основание § 13 от ПЗР към ЗИД на ЗКПО, данъчно задължените лица трябва да декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ за 2016 г. в годишната данъчна декларация за 2016 г. Работодателите, които до датата на обнародване на ЗИД на ЗКПО (27.09.2016 г.) са прилагали реда за облагане на разходите в натура като непарични доходи на физическите лица по реда на ЗДДФЛ, могат да изберат, като декларират с годишната си данъчна декларация, подавана за 2016 г.:
1. да продължат да прилагат този ред до края на 2016 г., или
2. (В сила от 01.10.2016 г.) да приложат чл. 204, ал. 1, т. 4 до края на 2016 г.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар