Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-15-00-4
Дата: 11.03.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 13.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-15-00-4 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с последствията от Африканската чума по свинете, на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съгласно Протокол № 151 от 21.11.2019 г. е взето решение, че „ДФЗ отпуска 90 000 лева по de minimis на земеделските стопани, отглеждащи единствената за страната ни автохтонна порода – Източнобалканска свиня.“ Финансова подкрепа имат право да получат регистрирани земеделски стопани, които имат сключен договор за развъдна дейност с АРСИС. Финансовото подпомагане, което стопаните получават по линия на минималната държавна помощ, е в размер до 75 лв. за едно животно за закупуване на фураж за неговото изхранване до края на 2019 г. Подкрепата има за цел да компенсира част от производствените разходи по изхранване на животните и за справяне с последствията от ограничителните мерки във връзка с Африканската чума по свинете. Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.). В тази връзка е поставен следният въпрос:
Така изплатените суми попадат ли в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ и следва ли да се разглеждат като необлагаеми доходи на земеделските стопани – физически лица за 2019 г., или са облагаем доход, подлежащ на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. В съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ не са облагаеми обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи. Видно от т. 2.4. от указанията на ДФ „Земеделие“ за предоставяне на помощ de minimis, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 г., изменен с Регламент (ЕС) № 2019/316, на земеделски стопани – животновъди, отглеждали животни под селекционен контрол от породата Източнобалканска свиня финансовото подпомагане, което стопаните получават по линия на тази помощ, се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните и съответно няма обезщетителен характер.
Предвид това, получените помощи през 2019 г. от физическите лица – земеделски стопани не попадат в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ, поради което същите подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ, предвиден за облагане на техните доходи, и на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар