Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на имот, възложен от частен съдебен изпълнител

Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на имот, възложен от частен съдебен изпълнител

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-32-24/ 17.08.2020г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП .. офис ……………
В запитването е поставен следният въпрос: Следва ли да се начислява ДДС при продажба на закупен недвижим имот с постановление за възлагане от ЧСИ. При закупуване на имота не е ползван данъчен кредит. Сградата не е новопостроена. Приложено е копие на постановлението за възлагане на недвижимия имот.
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба и предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
Обстоятелството, че не е ползван данъчен кредит при определена покупка на стока, не е от значение при определяне на приложимия данъчен режим при продажбата на същата.
За правилното третиране на една доставка е важно нейното определяне, а именно дали същата е облагаема по чл. 12, ал. 1 от ЗДДС или е освободена доставка, ако е посочена в гл. четвърта на ЗДДС „Освободени доставки и придобивания“.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя.
Съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, алинея 1 не се прилага по отношение на прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови. В този смисъл, доставката на урегулиран поземлен имот е облагаема.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. По смисъла на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, в случаите на доставка по ал. 3, доставчикът може да избере тя да бъде облагаема.
Съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС, ал. 1 не се прилага по отношение на прехвърлянето на право на собственост или други вещни права на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ?.
Предвид горните разпоредби, при продажбата и определяне на третирането по ЗДДС на същата, посочените текстове следва да се преценят с оглед предмета на доставката:
* при продажба на УПИ доставката е облагаема,
* ако поземленият имот не е УПИ, доставката е освободена с право на избор да бъде облагаема,
* продажбата на стара сграда е освободена доставка с право на избор да бъде облагаема,
* машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ?, са облагаеми доставки /в тази хипотеза попадат бензиноколонки, газоколонки, резервоари и др. подобни/
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар