прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 164

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-189/25.07.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството е вносител на метали, основно листова ламарина и кръг с различни размери (глава 72 от приложение 3).
Във връзка с влезлите в сила изменения в ЗДДС в сила от 01.07.2019 г. относно отложено начисляване на ДДС при внос са поставени следните въпроси:
1. Какво се разбира под „всяка стока“ на стойност равна или по-голяма от 50 000 лв.? Стойността на ламарината, съответно на кръга като цяло или стойността на ламарината, съответно кръга по размери?
2. От процедурата за упражняване на отложено начисляване на ДДС при внос става ясно, че лицето, отговарящо на условията по чл. 167а от ЗДДС, начислява данъка и има право на приспадане на данъчен кредит. Текстът „отложено“ поражда въпроса дали идва момент, в който данъкът подлежи на ефективно внасяне?
Предвид изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 167а от ЗДДС, отложено начисляване на данък при внос може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:
1. извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3;
2. всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
3. регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите
В съответствие с разпоредбата на чл. 167б, ал.1 от ЗДДС, в сила от 01.07.2019 г., вносителят следва да декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос. За тази цел е въведен нов национален код за допълнителен митнически режим „9PA- Стоки за които на основание чл. 167а от ЗДДС е отложено начисляване на ДДС при внос“, който да се посочва в полето D.E. 1/11 “Допълнителен режим“ на митническа декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба, съгласно Заповед  на директора на Агенция „Митници“ № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г., издадена на основание чл. 66б от Закона за митниците.
Видно от текста на чл. 167а, ал. 1 от ЗДДС, необходимо условие е всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, да е на стойност равна на или по-голяма от 50 000 лв.
Съгласно чл. 49а, ал. 1 от ППЗДДС, за упражняване правото на отложено начисляване по реда на чл. 167а от закона, вносителят декларира това обстоятелство и вписва данъка в митническия документ за внос.
Митническата администрация е компетентна относно изискванията, съответно възможността за прилагане на този режим.
При този режим, за вносителя възниква задължение за отразяването на вноса както следва:
1. издаденият протокол по чл. 57, ал. 6 от ЗДДС (в 15-дневен срок от данъчното събитие по чл. 54) се посочва в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника за продажби за този данъчен период с код „03“, като се посочва данъчната основа в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 10 и 12, на приложение № 10;
2. митническият документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, се посочва в колони от 1 до 8 вкл. на приложение № 10 на дневника за продажби за този данъчен период.
Възниква и право на приспадане на данъчен кредит за така начисления данък, като се посочва издаденият протокол в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника за покупки с код „03“ и се посочва данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисленият данък в колона 11 на приложение № 11. Митническият документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, се посочва като се попълва само информацията в колони от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника за покупките.
При последваща продажба на тази стока възниква задължение за начисляване на данък съобразно общите разпоредби на ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар