прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 165

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-211/ 29.08.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„…….“ е сдружение с нестопанска цел, която действа в обществена полза. Основната цел е охрана, зарибяване, почистване на язовири на територията на Република България и организиране на състезания за деца и риболовци.
Със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите е възложено управлението на рибните ресурси на язовир . За да се изпълни задачата трябва да се назначат риболовни надзиратели, за които се начисляват разходи за работни заплати, осигуровки, ДОД и разходи за горива, необходими за охраната на язовира.
Необходимите средства за това се набавят от продажби на членски карти на любители-риболовци, защото организацията не разполага с други средства.
Поставен е следният въпрос:
Приходът от продажби на членски карти облагаем оборот ли е за регистрация по ЗДДС?
Във връзка с поставения въпрос, изразявам следното становище:
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от същия закон.
Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 3 от ЗДДС регистрацията бива задължителна – при наличие на предвидените в закона предпоставки, и по избор на данъчно задълженото лице.
На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което отговаря на условията за това. По смисъла на чл. 96, ал. 1 от закона, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
В чл. 12, ал. 1 от закона са регламентирани облагаемите доставки и това е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В глава четвърта от ЗДДС законодателят е регламентирал освободените доставки.
Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДС освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
Цитираната разпоредба установява две основни предпоставки, при чието кумулативно наличие се изключва стопанският характер на доставката и същата се определя като освободена, а именно:
1. доставката да се извършва от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер;
2. доставката да е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
Освен това, като освободена доставка в разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗДДС е определена доставката на стоки и предоставянето на услуги от организациите по т.2, в полза на техните членове срещу членски внос, определен в съответствие с правилата на същите тези организации.
Правилата за освобождаване от облагане са предмет на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с данък върху добавената стойност се облага всяка услуга, предоставена възмездно от данъчно задължено лице.
Във връзка с това, предвиденото в ал. 1 на чл. 44 от ЗДДС освобождаване на доставките е допустимо единствено при условията на ал. 2 на същата правна норма, а именно доколкото не се нарушават правилата на конкуренцията.
Предвид гореизложеното, ако сдружението извършва услуги срещу заплащане на такси или членски внос на своите членове, които суми са използвани за неговата дейност или за постигане на поставените цели като организация, която не е търговец и доколкото доставките не водят до нарушаване правилата на конкуренцията, може да се приложи разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 2 или т.3 от ЗДДС.
Независимо от изложеното по-горе, при положение, че дейността на сдружението нарушава правилата за конкуренция, няма да е приложима хипотезата на чл. 44, ал. 1 от ЗДДС и доставките биха били облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.
В писменото запитване не е пояснено дали членската карта се издава само на членове на сдружението или същата дава възможност и на други лица да ползват определени услуги или за закупуват стоки /например риба/.
Предвид гореизложеното, необходимо е на база конкретната фактическа обстановка да се прецизира дали продажбата на членски карти ще попадне в хипотезата на чл. 44, ал. 1 от ЗДДС и съответно няма да участва при определяне на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС.
Когато постъпването на суми не може да бъде обвързано с правилата на организацията за плащане на членски внос, същите следва да се считат като заплащане (насрещна престация), свързано с доставка при самостоятелно данъчно третиране, която ще участва при определянето на оборота за задължителна регистрация по ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар