прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

3_ 902/01.07.2021 г.

ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 3, б. „в“;
ЗДДС, чл. 20б;
ЗДДС, чл. 97а, ал. 5;
ЗДДС, чл. 144, ал. 1;
ЗДДС, чл. 148, ал. 1;
ЗДДС, чл. 149;
ППЗДДС, чл. 89, ал. 1

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

Според изложеното в запитването, дружеството „Б“ ООД, с ЕИК ***, осъществява търговия с часовници втора употреба. Часовниците отговарят на определението за „Стоки втора употреба“ а именно: употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Същите се закупуват единствено от физически данъчно незадължени лица от България. Продават се единствено на физически данъчно незадължени лица в Европейския съюз (ЕС) посредством създаден профил в германска платформа за онлайн търговия www.chrono24.com. Плащанията се получават единствено по банков път. Стоките се доставят по куриер (DHL) от България до съответната държава в Европейския съюз, в която е установен купувачът.
В запитването е посочено, че дружеството е започнало дейност през м. 11.2020 г. и към 31.05.2021 г. сборът от маржовете е под 50 000 лв., поради което и предвид разпоредбата на чл. 149 от ЗДДС, същото не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, въпреки че сборът от приходите от продажби за 12 месеца назад вече надвишава 50 000 лв.
От 21.12.2020 г. „Б“ ООД е регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС във връзка с получавани услуги с място на изпълнение на територията на страната от държателя на онлайн платформата Chono24 GmbH Германия с VAT ID DE***.
Към 31.05.2021 г. оборотите, които дружеството е осъществило към отделните държави за нито една държава-членка на ЕС не надвишават праговете за регистрация при дистанционни продажби.
Във връзка с промените, считано от 01.07.2021 г., в правилата за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и новият праг от 10 000 евро (съгласно чл. 20б, ал. 1, т.3 от ЗДДС) за определяне мястото на изпълнение на доставки, при наличието на следните две кумулативни обстоятелства:
– дружеството действа като дилър на стоки втора употреба и сборът от маржовете за 12 месеца назад не надвишава прага от 50 000 лв. и
– сборът от общите приходи от продажби надвишава 50 000 лв. и съответно сборът от приходите от продажби към физически лица в ЕС на стоки втора употреба надвишава 10 000 евро, в запитването са поставени следните въпроси:
1. Дружеството подлежи ли на задължителна регистрация на някакво основание по ЗДДС извън това по чл. 97а, преди достигане на сбор от маржовете, надвишаващ 50 000 лв.?
2. Съгласно определението на чл. 14, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗДДС /в сила от 01.01.2021 г./ вътреобщностните дистанционни продажби не включват стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба. Означава ли това, че разпоредбите на ЗДДС за тези доставки не касаят извършваната от дружеството търговията с часовници втора употреба към физически лица в ЕС? Ако е така и продажбите като дилър на употребявани часовници не са по режима за дистанционни продажби, следва ли, че прагът от 10 000 евро и съответно регистрацията в електронен портал (електронна система за обслужване на едно гише – one-stop shop/OSS), не са приложими в дейността на дружеството към момента?
3. Къде е мястото на изпълнение при търговия със стоки втора употреба, закупени от физически лица в България, транспортирани от България до страни от Европейски съюз, с крайни получатели – физически лица в Европейски съюз?
Съгласно чл. 144, ал. 1 от ЗДДС място на изпълнение на доставки по чл. 143 е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на дилъра, от който той извършва тези доставки, т.е. България, независимо от оборотите в съответните страни – членки, където са получателите
или
съгласно чл. 20 и чл. 20б от ЗДДС – място на изпълнение при доставка при вътреобщностна дистанционна продажба е мястото, където стоката се намира към момента, в който завършва изпращането или транспортирането на стоката до получателя, при надвишаване на прага от 10 000 евро през текущата и през предходната календарна година.
4. Ако мястото на изпълнение по т. 3 е в България и не е достигнат сбор от маржовете 50 000 лв., то следва ли да се издават фактури към физическите лица от Европейски съюз без начисляване на ДДС, като се следят маржовете за достигане на прага за задължителна регистрация по ЗДДС?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 17/2021 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 27/2021 г.) е изразено следното принципно становище:
На първо място следва да се отбележи, че настоящото становище се базира на изложената фактическа обстановка, че часовниците са втора употреба и са придобити от физически данъчно незадължени лица от България.
Освен това, съгласно отразеното в запитването, при продажбите дружеството прилага само специалния ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба. Предвид това, настоящото становище е изготвено в хипотезата, при която лицето не упражнява правото си на избор, регламентирано в чл. 151 от ЗДДС, и при извършване на доставките ще прилага само специалния ред на облагане на маржа на цената.
1. Относно приложението на чл. 14, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗДДС
Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДС (изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.07.2021 г.) вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на Европейския съюз е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;
2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
3. стоките са произведени на територията на Европейския съюз или са допуснати за свободно обращение с изключение на:
а) нови превозни средства, или
б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Предвид цитираната законова разпоредба, доставката на стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, не е вътреобщностна дистанционна продажба на стоки.
За доставките на стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, специалните режими, регламентирани в Глава осемнадесета на ЗДДС, не се прилагат. При тези условия приложение не намират и разпоредбите на чл. 20б от ЗДДС относно прага за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, както и разпоредбите на Глава осемнадесета от ЗДДС, свързани със специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.
2. Относно задължението за регистрация по реда на ЗДДС
Съгласно чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.07.2021 г.) лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Следва да се има предвид, че облагаемият оборот представлява сумата от данъчните основи на извършените от съответното данъчно задължено лице облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона и доставките на застрахователни услуги по чл. 47 от същия нормативен акт.
Както вече бе посочено, съгласно отразеното в запитването дейността на дружеството е продажба на стоки втора употреба /часовници/ и при продажбите се прилага само специалния ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба. В този случай, облагаемият оборот от тези доставки ще е сборът от маржовете, съгласно разпоредбата на чл. 149 от ЗДДС. Това означава, че в случаите на доставки, извършени от данъчно задължено лице, за които същото е приложило специалния ред на облагане на маржа на цената по реда на Глава седемнадесета от ЗДДС, облагаемият оборот ще се формира като сума от маржовете на същите тези доставки.
В настоящия случай съобразно изложеното в запитването не са налице данни за наличие на хипотезите за задължителна регистрация, свързани с прилагането на разпоредбите на чл. 97, 99, съответно чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС.
3. Относно мястото на изпълнение на доставките на стоки втора употреба
Разпоредбата на чл. 144, ал. 1 от ЗДДС определя мястото на изпълнение на доставките на стоки втора употреба, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената, и това е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на дилъра, от който той извършва тези доставки.
Предвид това, за доставките на стоки втора употреба, за които дружеството прилага режим на маржа на цената, мястото на изпълнение е на територията на РБългария.
4. Относно документирането на доставките на стоки втора употреба
По отношение документирането на доставките на стоки втора употреба, за които е приложим специалният ред на облагане на маржа, приложение намират разпоредбите на чл. 148, ал. 1 от ЗДДС и чл. 89, ал. 1 от ППЗДДС, съгласно които дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“. Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.

5/5

Вашият коментар