ЗДДФЛ, чл.44, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.45, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.45, aл. 8

Изх. № 53-00-207
21.06. 2012г.
Чл. 44, ал.4 и чл.45, ал.4 и 8 от ЗДДФЛ
Фактическата обстановка
Дружеството има сключени договори за наем с физически лица. Изплащането на наема се осъществява по банков път. При изплащане на дохода наемателят определя и удържа дължимия авансов данък по реда на чл.44 от ЗДДФЛ, като издава и предоставя на наемодателите „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка”съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.
Поставен въпрос
Как следва платецът на доход от наем да изпълни нормативно вмененото му задължение да предостави формулярите „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” на получателя на дохода – физическо лице в случай, че последният не се яви да ги получи или откаже да удостовери с подписа си връчването им от платеца ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
С изменението на чл. 44 от ЗДДФЛ (ДВ, бр. 94 от 2010 г.), в сила от01. 01. 2011 г., бе въведен новред за начисляване и удържане на авансовия данък, дължим от местни физически лица за доход от наем или възмездно предоставяни права. Промяната засяга персоналния обхват на данъчно задължените лица и се отнася до документирането и авансово удържане на данъка при изплащане на дохода от „предприятие” по смисъла на §1, т.33 от ДР на ЗДДФЛ или „самоосигуряващо се лице” по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
За наемодателите – местни физически лица остава задължението да подават годишна данъчна декларация на основание чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ.
С разпоредбите на чл. 44, ал. 4 и чл. 45, ал. 4 от ЗЗДФЛ законодателят е вменил ново задължение за платците на доходи от наем – да определят и удържат авансово данъка, както и да удостоверяват изпълнението на тези си задължения, като издават сметка за изплатени суми и служебна бележка при изплащане на дохода и ги предоставят на получателя на дохода, включително и когато последният се изплаща по банков път (Указание № УК-2 от 23.03.2011г. на министъра на финансите е достъпно на интернет страницата на ).
С новата ал.8 на чл. 45 и чл.81а от ЗДДФЛ(в сила от 01.01.2012 г.), са регламентирани изрично както административните задължения на платеца да издаде и предостави сметка за изплатени суми и служебна бележка на получателя на дохода, така и санкция за неизпълнението им (ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Съгласно чл.64, ал.3 и 4 от ЗДДФЛ образците на сметката за изплатени суми и служебната бележка за 2012 г. са утвърденисъс заповед на министъра на финансите – № ЗМФ-1714 от 28.12.2011 г. и са обнародвани в брой първи от 03.01.2012 г. на Държавен вестник, като в тях са въведени реквизити за подпис на лице, на което се предоставят формулярите.
В случай, че след постъпване на дохода от наем по банкова сметка, получателят на дохода не се яви да получи издадените му от платеца документи, под страх от налагане на административно наказание, е нужно платецът да го уведоми и покани. За да разполага с доказателство за изпълнение на задължението си, платецът следва да изпрати съобщението като нотариална покана, по пощата – с известие за доставяне (в коетоизрично да бъде отбелязано, че е съобщение за връчване на служебна бележка и сметка за изплатени суми)или по електронен път.
Документите се предоставят на пълномощник след представяне на нотариално заверено пълномощно на основание чл. 29, ал.3 във връзка с чл.26, ал.1 от Закона за защита на личните данни.
В случай, че лицето се яви лично и откаже да подпише предоставените му формуляри, считам, че следва да му бъде изпратено съобщение по описания по-горе начин. Съставеният и подписан от свидетели протокол, удостоверяващ, че наемодателят не се е явил или отказал да получи формулярите, води до създаване на частен документ от платеца в негов интерес.
Доставянето и връчванетона съобщения, документи и книжа е дейност, правнорегаламентирана в съответните нормативни актове, която се извършва от определени в тях длъжностни лица (връчители, които саслужители на съда, общината, кметството,пощата, приходната администрация и др.). Известието за доставяне (разписката) е официален документ, койтоудостоверява датата и начина на връчването.
Независимо от разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, че издаването на формулярите е свързано с авансовото облагане на доходите при тяхното изплащане, възприемам практиката при многократни и периодични плащания (каквито обичайно са и доходите от наем), да бъде издавана една служебна бележка за данъчната година, в която платецът сумира изплатения доход и удържания авансово данък, за да бъде приложена към годишната данъчна декларация от физическото лице според изискването на чл.50, ал.4 от ЗДДФЛ. Тъй като в разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ не е визирана конкретна дата за издаването на формулярите, а от друга страна само една санкция може да бъде наложена на платеца на дохода по отношение на конкретно физическо лице съгласно чл.81а, ал.1 от с.з.,то при систематичното тълкуване на двата текста, може да се направи изводът, че липсва нарушение от страна на платеца, когато последният е издал формулярите, отразил в тях сумарно изплатения доход и удържания данък за съответната година и ги е предоставил.
Предвид гореизложеното, титуляр на задължението за издаване и предоставяне на формулярите „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка” е платецът на дохода. Той следва да се снабди с доказателство, че ги е предоставил на получателя на дохода по описания по-горе ред.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагането с данък върху недвижимите имоти на поземлени имоти, използвани за разработване на полезни изкопаеми, изразяваме следното становище:

Изх. №08-Г-10Дата: 15.12.2010 год. ЗМДТ, чл. 10, ал. 1.В отговор на въпросите, които поставяте относно облагането с данък върху недвижимите имоти на поземлени имоти, използвани

КСО, чл.6, aл. 10,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 5

5_ 53-02-15 /18.02.2011г. КСО, чл.6, ал.10;Наредба № Н8/29.12.2005г. ,чл.3, ал.5 ;Фактическа обстановка: Едноличен търговец еосигурен върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение и

така поставените въпроси:

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 4 и ал. 3, т. 2; Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване

договорени между страните специфични условия за прехвърляне на собствеността върху стоките, съгласно Кодекса на международното частно право придобиването и прекратяването на вещни права върху превозва

2_966/29.06.2012 г.чл.13, ал.1 от ЗДДСчл.63 от ЗДДСООДе регистрирано по ЗДДС лице. През месец Април 2012г. осъществява ВОП на материали от Германия. Доставчикът от Германия издава

Определяне вида на доставката

5_29 / 03.07.2008г.ЗДДС, чл. 3, чл.113, чл. 119ППЗДДС, чл. 112Относно: Определяне вида на доставката Във връзка с подаденото от Вас писмa с вх. №№ 53-00-29/21.05.2008г.

rehber