прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-355/23.04.2013 г.
ЗДДС, ППЗДДС,
чл.113, ал.1
чл.78
чл.113, ал.13
чл.114, ал.1, т.9-15
чл.114, ал.10
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-355/27.03.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ЕООД е дружество, което извършва куриерски услуги по вътрешни и международни линии.
Издаваните от дружеството фактури съдържат всички реквизити, съгласно чл.113, ал.13 и чл.114, ал.1, т.9-15 от ЗДДС. Същите се издават от специализиран софтуер, който е пригоден изцяло за извършваната от дружеството дейност.
… ЕООД предоставя на своите клиенти детайлна справка, чрез която да се уверят за всички подробности за всяка една куриерска услуга поотделно – адрес за доставка, маршрут, дата на изпращане, дата на получаване, стойност и др.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Законосъобразно ли е посочването на новите реквизити на фактурите да бъде направено в справката, която придружава всяка една фактура?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.112, ал.1 от ЗДДС, данъчни документи по смисъла на закона са фактура, известие към фактура и протокол.
По смисъла на чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от закона. В чл.113, ал.3, т.1-7 от ЗДДС са изброени случаите при които не е задължително издаването на фактура.
По отношение на издаването на сборна фактура, следва да се има предвид разпоредбата на чл.113, ал.13 от ЗДДС (в сила от 01.01.2013 г.), съгласно който за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.9 – 15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки – в срока по чл.113, ал.5 от закона.
В чл.114, ал.1, т.1-т.15 от ЗДДС са регламентирани задължителните изисквания към съдържанието на фактурата, а изискванията към бланките на фактурите са посочени в чл.78 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Съгласно чл.114, ал.1, т.9 от ЗДДС, фактурата задължително трябва да съдържа количеството и вида на стоката и/или вида на услугата. То се изразява в бройки стоки или вид услуги, тегло, обем или размер на работа, в зависимост от естеството. В случаите, при които във фактурата няма достатъчно място за да бъдат изписани всички доставени стоки, количествата и стойностите им е възможно да бъде изготвен опис на същите, който да бъде неразделна част от фактурата В ал.1, т.11 на чл.114 от ЗДДС като задължителен реквизит е посочено, че фактурата трябва да съдържа единична цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако не са включени в единичнатацена.
По отношение на изготвяните справки, които придружават всяка една фактура за доставка, същите биха могли да създадат „надеждна одитна следа” по смисъла на чл.114, ал.10 от ЗДДС (в сила от 01.01.2013 г.), но не могат да заместят част от задължителните реквизити на фактурата, регламентирани в чл.114, ал.1 от ЗДДС.
Разпоредбите на ЗДДС не регламентират формата и съдържанието на съпътстващата доставка документи (приемо-предавателни протоколи, складови разписки, спецификации, справки, описи и др.)
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

изразяване на становище по разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 52/02.07.2019 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № М-26-А-137Дата: 24.07.2019 год. Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 1 – 11; Наредба №Н-18, чл. 31; Наредба №Н-18, чл. 36, ал. 1;

вида на услугите, за които са приложими разпоредбите за съкратено обслужване на едно гише /MOSS/.

144/01.03.2016Чл.156 от ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……. с вх. …………….г. сте изложили следната фактическа обстановка: „ЕЮ“ ЕООД е българско

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност на начислена неустойка с обезщетителен характер

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност на начислена неустойка с обезщетителен характер В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 96-00-149/19.06.2018г.,