прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти ч

Изх. № 53-00-34
23.03.2016 г.
ЗДДС, чл.118, ал.1 и ал.3
Наредба №Н-18/2006 г., чл.3, ал.1
В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” ,,, е постъпило Ваше запитване, прието с вх. №53-04-105/09.02.2016 г., ведно с уточнение на запитването вх. №53-00-34/07.03.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба
№Н-18/2006 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната.
Търговецът осъществява продажба на винетни стикери по силата на договор за разпространение. Когато клиент желае да закупи стикер, той извършва плащането на касата на ……………………….. – платежна институция която е вписана надлежно в регистъра на БНБ, за което същият получава документ – извлечение. Тази каса събира средствата, платени в брой или посредством ПОС терминал и периодично превежда сумите на Дружеството по банков път.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос.
Следва ли търговецът да издава фискални касови бележки, за продадените винетни стикери, заплатени от клиентите, чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище.
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадена легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно което „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са регламентирани с Наредба №Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
Изрично трябва да се обърне внимание, че изключенията на чл. 3, ал. 1 от наредбата се отнасят за случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС.
Българската народна банка издава лиценз на платежни институции за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. БНБ води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).
Ако клиентът осъществява плащане на стойността на винетните стикери чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС, по силата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006г. не е задължително издаването на фискална касова бележкаот фискално устройство.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбите на Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територия

.№М-15-00-3Дата:05.03.2014 год. Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г., чл. 9; Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г., чл. 10а; Наредба № Н-12

№ 249/09.04.2019 г.

№ 249/09.04.2019 г. ЗДДФЛ; чл.50, ал.1ЗДДФЛ; чл.50, ал.9ЗДДФЛ; чл.43, ал.8ЗДДФЛ; чл.48, ал.3 Отправили сте писмено запитване свързано с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ. Описали сте

практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили след отказ от право на собственост

Изх. № 26-Т-94Дата: 26.10.2018 год.ЗМДТ, чл. 58, ал. 4 ОТНОСНО: практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили