прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-293/04.04.2013 г.
ЗДДС, ППЗДДС,
чл.21, ал.2 чл.79, ал.2, т.4
чл.21, ал.4, т.1
чл.70, ал.5
чл.86, ал.3
чл.116, ал.1, ал.3 и ал.4
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-293/11.03.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… АД е изпълнител по договор за извършване на строително-монтажни работи на фотоволтаична електроцентрала, която се намира на територията на Румъния.
Дружеството превъзлага с договор извършването на част от СМР на друго българско дружество (подизпълнител), което е регистрирано по ДДС в България.
За извършените СМР по фотоволтаичната централа, дружеството – подизпълнител издава фактура на … АД, в която е начислен данък в размер 20 на сто.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Къде е мястото на изпълнение на извършената услуга ?
2. Правилно ли е начислен ДДС в издадената фактура от дружеството-подизпълнител?
3. Налице ли е правото на приспадане на данъчен кредит за… АД по отношение на получената фактура от подизпълнителя?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Общият принцип относно мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В разпоредбата на чл.21, ал.4 на от ЗДДС са указани изключения от горното правило, като в т.1 са изброени доставките на услуги, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че … АД е изпълнител по договор за извършване на СМР на фотоволтаична електроцентрала в Румъния.
По отношение на извършваната от дружеството дейност и на основание разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот – в случая територията на Румъния.
По втори въпрос:
Във връзка с изложеното по първи въпрос, следва да се има предвид, че извършваната от дружеството доставка на услуга е с място на изпълнение извън територията на страната и същата няма да има характера на облагаема доставка, по смисъла на чл.12 от ЗДДС.
Предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната. В издадената за доставката фактура, съгласно чл.79, ал.2, т.4 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) като основание за неначисляване на ДДС следва да бъде отразена разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
В запитването също така е посочено, че в издадената фактура от дружеството – подизпълнител е начислен ДДС-20 %. В случая, данъкът се явява неправомерно начислен.
По отношение на неправомерно начисления данък, чл.116, ал.1 от ЗДДС във вр. с ал.3 указва, че поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на ал.4 от същата разпоредба, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
По трети въпрос:
Съгласно разпоредбата ва чл.70, ал.5 от ЗДДС, не е налице право на данъчен кредит за данък, който е начислен неправомерно.
В тази връзка,… АД няма да има право на приспадане на данъчен кредит по получената фактура с начислен ДДС от дружеството – подизпълнител.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Отговор на писмено запитване от ……. …….. ООД, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Изх. №24-31-79Дата: 21.07.2009 год.ЗДДС, чл. 38, ал.1ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от ……. „……..“ ООД, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.Във връзка

Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи

законодателството в областта на социалната сигурност) от компетентната институция на Великобритания, то за цялата Ви трудова дейност на територията и на двете държави-членки ще се прилага английското

.№М-94-С-562Дата:22.11.2013 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 1; ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; ЗЗО, чл. 40а; Регламент

Документиране, данъчни и осигурителни аспекти приизкупуване на диворастящи гъби от физически лица

ОТНОСНО: Документиране, данъчни и осигурителни аспекти приизкупуване на диворастящи гъби от физически лицаВъв връзка с направено от Вас запитване до органите по приходи при ТД

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024