Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-48/19.02.2013 г.
ЗДДС,
чл.3, ал.2
чл.96, ал.1 и ал.2
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ., понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-00-48/14.01.2013 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Изложената в запитването фактическа обстановка е следната:
Фондация … е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел. С цел обслужване на дейностите на фондацията, през 1997 г. е закупен апартамент със спонсорство от партньорска организация, установена в Холандия. Апартаментът е изцяло собственост на фондацията.
Поради възникнали трудности във връзка с финансирането, фондацията е продала апартамента, като изповядването на сделката се е състояло на 19.12.2012 г., а плащането е извършено на 10.01.2013 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Подлежи ли фондация „…на регистрация по ЗДДС предвид обстоятелството, че получените приходи от продажбата надхвърлят прага за задължителна регистрация?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
По смисъла на чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000, 00 лв. (петдесет хиляди лв.) или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.
В облагаемия оборот не се включват доставките по чл.96, ал.2, т.2 и 3 от ЗДДС, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3 от ЗДДС.
В конкретния случай, видно от изложената в запитването фактическа обстановка, продажбата на апартамента има инцидентен характер и същата не следва да се квалифицира като независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС.
В тази връзка, сделката ще попадне извън обхвата на ЗДДС и същата няма да участва при формиране на облагаемия оборот за регистрация по чл.96, ал. 1 от закона.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

предприемане на действия по извършване на проверка или образуване на производство по реда на чл.112 от ДОПК предвид подадена Молба за възстановяване на акциз по СД № 282/15.06.2006г.изразяваме следно

ДОТД-НАП Пловдив/на Ваш изх.№ РД-20-359/10.09.2007г./Относно : Отмяна на Закона за акцизите от 01.07.2006г. Уважаеми колеги,Във връзка с постъпило запитване в Дирекция „ОУИ” Пловдив, относно предприемане

Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 156

Относно: Прилагане на осигурителното законодателство от лице, което се облага по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите

отказано право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност във връзка с неправомерно документирано получено авансово плащане по доставка с поетапно изпълнение от лице,

Изх. № 24-32-13Дата: 19.08.2008 год.ЗДДС, чл. 25;ЗДДС, чл. 68;ЗДДС, чл. 72. Относно: отказано право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност

Подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за трудов договор, с международен елемент, за който страните са избрали правоотношението да се урежда от законодателството на друга държ

Изх. № 94-Г-325Дата: 29.01.2014 год.КТ, чл. 10, ал. 3;КТ, чл. 62, ал. 3;КТ, чл. 62, ал. 5; Наредба № 5, чл. 5, ал. 1, т.

общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент) Съгласно чл.51, пар.1 от Регламента същото служи, в съответствие с обяснителните бележки от Приложението към посоченото удостоверение, за

3_427/08.02.2012г.ЗДДС, чл.173, ал.5ЗДДС, чл. 69Според изложеното в запитването фондацията кандидатства за финансиране на проект по грант на Европейската комисия към Главна дирекция „Правосъдие” по програма