прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-747/04.11.2015 г.
ЗКПО, чл.158
чл.92
ТЗ, чл.269, ал.1
чл.266, ал.1

ЗДДС, чл.107, т.4, б.„а“
чл. 107
чл.109, ал.6
чл.110 от ЗДДС,
ППЗДДС, чл.77
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№ 53-04-747/…10.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, следната:
Въз основа на влязло в сила през м. 06.2014 г. съдебно решение, дружеството … ЕООД е с прекратена дейност.
… ЕООД има задължения в особено големи размери към Националната агенция по приходите и към …… община – район „…“, за което има образувано изпълнително дело № 7958/2010 г. при публичен изпълнител …. Налично е недвижимо имущество, което надвишава размера на задълженията и поради тази причина … ЕООД е в процедура по ликвидация.
В качеството Ви на ликвидатор сте подали в ТД на НАП офис „…“ искане за справка за банковите сметки на …, както и уведомление № …./24.11.2014 г. относно обстоятелството, че дружеството е в ликвидация. След получаване на информацията от ТД на НАП офис „…, сте уведомили Банка Х, че Вие като ликвидатор на дружеството имате правомощието да се разпореждате с постъпилите парични суми по сметките.
През м. 05.2015 г. сте установили, че по сметка на дружеството има редовни постъпления от отдаване под наем на помещение, което се използва за банков офис. След направена от Ваша страна справка в имотния регистър е установено, че отдаваният под наем недвижим имот не е собственост на … ЕООД.
Физическото лице …, което е собственик на … ЕООД, е подписало уведомление с което се задължава да Ви предаде цялата документация, касаеща дейността на дружеството. Установено е, че собственик на … е … ЕООД (ЕИК …) с управител . (ЕГН …). Също така е установено, че собственик на … ЕООД е … – съпруг на …
Видно от приложените към запитването справки от Б за движението по сметката на … ЕООД за периода 06.2014 г. – 05.2015 г., … се е разпореждала със сумите, които са постъпвали по сметка на дружеството и е издавала фактури на дружества, свързани с нея и нейния съпруг.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Има ли право управител на дружество, което е в процедура по ликвидация, да продължи да се разпорежда със сумите, постъпващи по сметка на дружеството посредством електронно банкиране?
2. Има ли право управител на дружество, при назначен ликвидатор, да издава фактури от името на дружеството?
3. Възниква ли задължение за дадена банка да уведоми ликвидаторът на дружеството за наличието на електронно банкиране?
4. Налице ли е задължение за …, в качеството си на собственик на … ЕООД, което от своя страна е собственик на … ЕООД (в ликвидация) да подава годишна данъчна декларация за 2014 г., справки –декларации по ЗДДС, както и дневници за покупки и продажби ?
5. Към какви законови действия може да пристъпи назначеният ликвидатор на дружеството в случаите ,когато управителя на същото не е предоставил счетоводната и търговска документация, свързана с дейността на дружеството в ликвидация?
6. Може ли друго лице освен ликвидатора да прекратява договори от името на дружеството в ликвидация?
7. Може ли друго лице освен ликвидатора да продава имущество на дружество в ликвидация?
8. Кога дружество в ликвидация следва да подаде искане за дерегистрация по ЗДДС при условие, че продължава да отдава недвижим имот под наем?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи, втори, трети, пети, шести и седми въпрос:
По отношение на поставените в запитването въпроси следва да имате предвид, че дирекция ОДОП ….. изготвя становища по въпроси, свързани с приложение на норми от данъчното и/или осигурително законодателство.
В настоящият случай поставените от Вас въпроси касаят търговски взаимоотношения, които следва да бъдат решени от страните при условията на Търговския закон (ТЗ).
По четвърти въпрос:
Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) третира дружеството в ликвидация като всеки друг субект, който подлежи на облагане с корпоративни данъци. Съгласно чл.158 от ЗКПО, при прекратяване с ликвидация, за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на закона (вкл. и за прихода от наем) и при спазване изискванията на глава двадесет и първа от ЗКПО ,,Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и при разпределение на ликвидационен дял”.
Съгласно чл. 269, ал. 1 от ТЗ, ликвидаторът представлява дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.
Следователно ликвидаторът е лицето управител на дружеството в ликвидация и от него може да се търси отговорност по смисъла на чл.19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за неизпълнение на задълженията за внасяне, съответно удържане и внасяне на данъчни задължения.
От гореизложеното се налага изводът, че ликвидаторът като управител на дружество в ликвидация следва да подава декларацията по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г., а така също и справката –декларация по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби за съответния данъчен период.
По осми въпрос:
В съответствие с чл. 266, ал. 1 от ТЗ производството по ликвидация на търговско дружество започва след прекратяването му и съгласно чл.273, ал.1 от ТЗ завършва, когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, със заличаване на дружеството по искане на ликвидаторите.
Съгласно разпоредбата на чл. 107, т. 4, б. „а“ от ЗДДС, задължение за прекратяване на регистрацията възниква: при прекратяване на юридическо лице – търговец, със или без ликвидация.
В срок 14 дни от настъпване на това обстоятелство, лицето трябва да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на НАП. В съответствие с чл. 77 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), заедно със заявлението за дерегистрация се подават:
– справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;
– справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
– справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
– удостоверението(ята) за регистрация по чл.104, ал. 1 и 2 от закона.
В случаите на прекратяване на юридическо лице, за дата на дерегистрацията се смята датата на възникване на съответното обстоятелство по чл. 107 от ЗДДС. Това правило е указано в разпоредбата на чл.109, ал. 6 от ЗДДС.
Когато лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за дерегистрация, тогава дерегистрация се извършва по инициатива на органа по приходите Съгласно чл. 110 от ЗДДС, актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата на възникване на обстоятелството по чл. 107 от закона.
Както в ЗДДС, така и в ППЗДДС липсват изрични разпоредби, които да дават възможност при прекратяване на търговско дружество, същотода остане регистрирано за целите на облагане с ДДС до датата на заличаването му от Търговския регистър. Според действащото законодателство, в случаите на прекратяване на юридическо лице (с или без ликвидация), възниква основание за задължителна дерегистрация на основание чл. 107, т. 4 , б. „а“ от ЗДДС. От това правило не са предвидени законови изключения.
Следва да се отбележи, че към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са: активи по смисъла на Закона за собствеността (ЗС) или активи по смисъла на ЗКПО, различни от посочените в чл.111 от ЗС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 2; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 8 и 9;НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1 и 2;НЕВДВПОВ: чл.3, ал.

Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, във връзка с чл. 111б, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/ и приложение № 35

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, във връзка с чл. 111б, ал. 1 от Правилник за

производство по реда на чл. 128 – чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане на задължения на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност

Изх. № М-24-37-54Дата: 19.12.2019 год. ДОПК, чл. 128, ал. 1; ДОПК, чл. 129, ал. 1; ЗЗД, чл. 103; ЗЗД, чл. 105; ТЗ, чл. 645. ОТНОСНО:

облагане на доставки по ЗДДС

ОТНОСНО: облагане на доставки по ЗДДС В Дирекция «ОУИ»- е постъпило запитване по електронен път с вх. № …/ 30.07.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка:Предстои

porn