прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-724/24.10.2016 г.
ЗДДС- чл.41, т.1, б. „а“; чл.96, ал.2
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-724/30.09.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В подаденото запитване са поставени въпроси, касаещи дейността на „ДДД““ ЕООД с управител Ц. К. Д. (ЕИК /////////, адрес: гр. ….).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„ДДД“ ЕООД възнамерява да създаде и управлява частна детска ясла и детска градина. Посочено е, че за извършването на тази дейност дружеството притежава разрешително от Министерството на образованието и науката (МОН).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Извършваната дейност от „ДДД“ ЕООД формира ли оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание разпоредбата на чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;
Разпоредбата на чл.29, ал.1 във вр. с ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), (в сила от 01.08.2016 г.) регламентира, че институциите в системата на предучилищното и училищното образование са юридически лица. Частните детски градини и частните училища придобиват качеството на юридическо лице при условията и по реда на Търговския закон (ТЗ), на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), на Закона за кооперациите (ЗК) или на законодателството на друга държава членка.
Частни са детските градини и училищата, които се учредяват от физически и/или юридически лица като търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или кооперации или като дружества по законодателството на държава членка. Частните детски градини и училища осъществяват дейността си след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на този закон (чл.40, ал.1 и ал.2 от ЗПУО). Видно от чл.330, ал.3 от ЗПУО, частните детски градини и училища не може да имат друг предмет на дейност освен дейност на детска градина или училище и може да извършват дейност само на една детска градина или училище.
Процедурата по откриване на частна детска градина е уредена в ЗПУО, както и в Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката (обн. в ДВ, бр.68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.).
В наредбата е посочено, че създадените частни детски градини и частни училища може да осъществяват дейността си само след вписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и издаване на удостоверение за вписване от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице. По смисъла на чл.18, ал.1 от Наредбата, вписването в регистъра на институциите се извършва по заявление на частната детска градина или частното училище. Заявлението следва да съдържа реквизитите по чл.331, ал.2 ЗПУО. Към заявлението следва да бъдат приложени също така и документите, които са подробно разписани в чл.18, ал.2 от Наредбата.
От значение е да се отбележи, че ЗДДС не прави разграничение по отношение на данъчното третиране на дейността на държавни или частни детски градини.
Към запитването не е приложена съответната заповед от МОН за откриване на частна детска градина. В тази връзка следва да имате предвид, че от деня на обнародването на заповедта на МОН за откриване на частна детска градина в „Държавен вестник“, същата придобива качество на юридическо лице, т.е. възниква самостоятелен правен субект, който е данъчно задължено лице по чл.3 от ЗДДС, различно от дружеството, подало искане за откриване на детската градина. Доставките на услуги, свързани с предучилищна подготовка и възпитание, предоставени от частната детска градина ще бъдат освободени доставки на основание чл.41, т.1, б. „а“ от ЗДДС и същите не се включват при определяне на облагаемия оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС за целите на задължителната регистрация по ЗДДС на частната детска градина.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »