прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-105 # 2/08.07.2016 г.
ЗДДС,
чл.41, т.1, б.”а”
чл.96, ал.2
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-105#2/…06.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В подаденото запитване са поставени въпроси, касаещи дейността на „Б“ ЕООД с управител Д В П (ЕИК … адрес: гр……)
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„Б“ ЕООД извършва дейност като детска ясла и детска градина, като за целта притежава и съответните разрешителни от Министерството на образованието и науката (МОН).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Извършваната дейност от „Б“ ЕООД формира ли оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
По смисъла на чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета (ЗНП), държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена са юридически лица. Съгласно чл.11, ал.1 от ЗНП, частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица и не са на бюджетна издръжка. Чл.11, ал.3 от ЗНП във вр. с чл.16 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета (ППЗНП) указва, че частните детски градини и училища се откриват или преобразуват със заповед на министъра на образованието и науката и придобиват качество на юридически лица от деня на обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. Частни са детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически или юридически лица, не се финансират от държавния или от общинския бюджет и ползват собствена или наета материална база.
Процедурата по откриване на частна детска градина е уредена в ЗНП, ППЗНП, както и в Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища, издадена от Министъра на образованието и науката (обн. в ДВ, бр.64 от 20.07.2001 г.). Самата процедура има за цел легализиране дейността на частна детска градина. Този вид дейност се осъществява само след разрешение от страна на Министерство на образованието и науката. Разрешението се дава под формата на заповед на министъра на образованието и науката, която се обнародва в Държавен вестник. От значение е да се отбележи, че ЗДДС не прави разграничение по отношение на данъчното третиране на дейността на държавни или частни детски градини.
Към запитването не е приложена съответната заповед от МОН за откриване на частна детска градина в която да са посочени реквизитите, указани в чл.18а от ППЗНП, а именно: наименование, седалище и официален адрес на детската градина, видът на детската градина, профили и /или професии по които се организира обучение и др. В тази връзка следва да имате предвид, че от деня на обнародването на заповедта на МОН за откриване на частна детска градина в „Държавен вестник“, същата придобива качество на юридическо лице, т.е. възниква самостоятелен правен субект, който е данъчно задължено лице по чл.3 от ЗДДС, различно от дружеството, подало искане за откриване на детската градина. Доставките на услуги по предучилищна подготовка и възпитание, предоставени от частната детска градина ще бъдат освободени доставки на основание чл.41, т.1, б. „а“ от ЗДДС и същите не се включват при определяне на облагаемия оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС за целите на задължителната регистрация по ЗДДС на частната детска градина.
Като заключение следва да се подчертае, че горепосоченият ред за откриване на частна детска градина е в съответствие с разпоредбите на ЗНП, който е в сила до 31.07.2016 г. Същият се отменя с § 6, т.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) (обн. ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.). Доколкото в случая се касае за дейността на частна детска градина, която е открита при условията и реда на действащия ЗНП до 01.08.2016 г, следва да се съобразят и обстоятелствата, посочени в § 16, ал.1 и 2 от ДР на ЗПУО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество придобива стоки от холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия. Стоката

определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за лице, което е осигурено върху доходи от дейност на различни основания по чл. 4 от КСО

3_1677/23.05.2012 г. КСО, чл. 6, ал. 10ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 6Относно: определяне размера на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски

ЗДДС, чл.173, aл. 4

Изх.№ 05_20-00-1783/23.02.2010г.ЗДДС, чл.173, ал.4 В запитването е посочено, че дружеството е сключилодоговор с Европейската комисия по програмата „Интелигентна Енергия – Европа” за участие в проект,

aabed