прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-257/07.11.2013 г.
ЗДДС,
чл.50, ал.1
чл.70
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-257/29.08.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването не е изложена фактическа обстановка и e поставен следния въпрос:
Приложим ли е чл.50 от ЗДДС, в случаите на доставка на отдаване под наем на персонал, когато същия е използван за извършване на доставки, които не са обложени с ДДС?
Предвид липсата на фактическа обстановка в запитването, въпросът и относимата към него нормативна уредба изразявам следното становище:
По силата на чл.50, ал.1 от ЗДДС, като освободени доставки се определят доставките на стоки или услуги:
– които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
– при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 от закона.
От текста на разпоредбата е видно, че същата намира приложение, когато лице се разпорежда със стока или услуга, за която при покупката е бил начислен данък върху добавената стойност, но поради законовите ограничения на чл.70 от ЗДДС, това лице не е упражнило право на приспадане на данъчен кредит.
Обстоятелството, че получателят на дадена стока или услуга извършва доставки, които не подлежат на облагане сданък върху добавената стойност (освободени доставки по смисъла на Глава четвърта от ЗДДС и/или доставки с място на изпълнение на територията на страната), не е основание за извършените към него доставки да бъде приложен чл.50, ал.1 от ЗДДС.
Следователно, когато се отдава персонал под наем, независимо от обстоятелството, че получателят на услугата ще използва този персонал за доставки, неподлежащи на облагане с данък върху добавената стойност, разпоредбата на чл.50 от ЗДДС не намира приложение.
Това от своя страна означава, че ако доставка на услуга, имаща за предмет отдаване под наем на персонал е с място на изпълнение на територията на страната, то тази услуга ще подлежи на облагане с данък върху добавената стойност, прилагайки данъчна ставка 20 на сто.
Следва да имате предвид, че доколкото поставените от Вас въпроси не касаят Вашите права и задължения като задължено лице, а са насочени към проучване на становището на приходната администрация и ползването му във връзка с дейността на други задължени лица, Ви уведомявам, че заинтересованите лица могат да получават конкретно становище по интересуващите ги въпроси след като:
– се идентифицират като задължени лица и
– изложат максимално изчерпателно конкретните факти и обстоятелства, касаещи осъществяваната от тях дейност, и имащи значение за тяхното облагане.
Във връзка с горното е и разпоредбата на чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съгласно която регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията и адреса си за кореспонденция в подаваните от него декларации, в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите, както и когато това се изисква в нормативен акт.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »