прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-225/08.08.2012 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.86, ал.3
чл.114, ал.4
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-225/19.06.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ООД е регистрирано по ЗДДС лице, което има предмет на дейност „Кол центрове и услуги, предоставяни от кол центрове”. Дружеството има сключен договор за предоставяне на услуги с юридическо лице, установено в САЩ. Същото е регистрирано по ДДС.
Естеството на услугите е свързано с предоставяне на информация на клиенти на възложителя, установени на територията на ЕС. … ООД ще извършва услугите на територията на България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли … ООД да начислява ДДС във фактурата, която следва на издаде на възложителя?
2. Каква трябва да е ставката на начисления данък?
3. Ако не следва да се начислява ДДС във фактурата, какво следва да бъде основанието за неначисляване?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Разпоредбата на чл.21, ал.1 и 2 от ЗДДС указва, че общият принцип за определяне на мястото на доставка на услуга се определя спрямо статута на получателя на услугата – дали е данъчно незадължено или данъчно задължено лице.
Ако получателят е данъчно задължено лице, приложение ще намери разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Тъй като от изложената фактическа обстановка е видно, че …ООД ще предоставя услуги с получател – юридическо лице, което ерегистрирано по ДДС в САЩ, то в случая следва да се приложи разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. За …” ООД, в качеството му на доставчик не възниква задължение за начисляване на данък. Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в кръга на облагаемите доставки съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от закона.
По втори и трети въпрос:
Във връзка с изложеното по първи въпрос, съгласно разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Тъй като мястото на изпълнение на доставките на услуги към американското юридическо лице ще бъде извън територията на страната, същите няма да имат характер на облагаеми доставки, по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС. Съгласно на чл.114, ал.4 от ЗДДС, когато доставката е с място на изпълнение извън България, във фактурата не се посочват размера на данъка и данъчната ставка. В същата се посочва основанието за това – чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар