прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-208/19.05.2012 г.
ЗДДС, ДОПК,
чл.21, ал.2
чл.17, ал.3
чл.21, ал.4, т.1
чл.86, ал.3
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-208/ 2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната:
„…” ЕООД е българско търговско дружество, което е сключило договор за извършване на проектантски и инженерни услуги по изграждане на строителен обект в гр. …(Занзибар).
„…” ЕООД наема български дружества – подизпълнители, които ще извършват съответните дейности по изграждането на обекта.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Как следва да се третират доставките по отношение на облагането с ДДС между „…” ЕООД и подизпълнителите на дружеството?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
Общото правило, касаещо мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Разпоредбата на чл.21, ал.4 на от ЗДДС регламентира изключения от горното правило, като в т.1 са регламентирани доставките на услуги, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че „…” ЕООД ще извършва проектантски и инженерни услуги, свързани с изграждането на строителен обект, находящ се на територията на Занзибар. В тази връзка и на основание разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката ще бъде там, където се намира недвижимия имот – на територията на Занзибар.
В случая, извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната и същата няма характера на облагаема доставка съгласно чл.12 от ЗДДС.
Що се касае до извършваната от дружеството доставка, следва да се има предвид и разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
По отношение на доставките, които ще се извършват от дружествата, с които „…” ЕООД има сключени договори като подизпълнители, приложение ще намерят разпоредбите на чл.21, ал.4, т.1 и чл.86, ал.3 от ЗДДС.
„……” ЕООД като доставчик на услуги с място на изпълнение в Занзибар следва да се запознае с правилата на местното законодателство относно регистрация за целите на ДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

инвестиране на преотстъпен данък на основание чл.48, ал.6 от Закона за данъци върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_1562/11.12.2013г.ЗКПО – чл.189б, ал.2, т.1;ЗКПО – чл.189б, ал.2, т.4;ЗКПО – §1, т.60 от ДР.Относно: инвестиране на преотстъпен данък на основание чл.48, ал.6 от Закона за

освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудни

1_13/26.07.2010относно: освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за

Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДС

Относно: Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДСУВАЖАЕМАГОСПОЖО ……,Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № ……20.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:В запитването

данъчното третиране по ЗДДС на доставките, които представляваното от Вас дружество ще извършва към чешкото дружество.

5_53-02-515/ 21.10.2008г. ЗДДС, чл.21,ал.3В запитването е посочено, че представляваното от Вас дружество е сключило договор с чешка фирма ( нерегистрирана на територията на България)за осигуряване

подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на основание §5г, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица

Изх. № 24-38-44Дата:28.08.2017 год.ЗКПО, чл. 158;ЗКПО, чл. 161, ал. 1;ЗКПО, чл. 162, ал. 5.ОТНОСНО: подаване на данъчна декларация във връзка със заличаване на дружество на

дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители по реда на § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. &lt

Изх. №26-Б-98Дата:19.07.2012 год. НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 8, т. 1 Относно: дължими осигурителни вноски върху изплатени суми, вместо командировъчни дневни пари на служители по реда

Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при начисляване на лихви по заем на чуждестранно физическо лице.

Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ при начисляване на лихви по заем на чуждестранно физическо лице. В Дирекция