прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-43/22.02.2013 г.
ЗДДС,
чл.68, ал.2
чл.69, ал.1, т.3
чл.70
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …., понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-43/11.01.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Физическо лице извършва стопанска дейност като ЕТ …, ЕИК … Офисът на едноличния търговец се помещавав апартамент, където лицето живее.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит за заплатените консумативни разноски– ел.енергия, вода, топлофикация?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем (чл.68, ал.2 от ЗДДС). В чл.70 от ЗДДС са указани случаите, при които са налице ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.
Според регламентираните в чл.69 от закона общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки.
Съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС, когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма на ЗДДС.
За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето доставки и използването им за извършваните от него доставки, за които начислява данък.
В конкретният случай, ЕТ …, в качеството си на данъчно задължено лице, използва лично недвижимо имущество (апартамент) заизвършване на независима икономическа дейност.
За да възникне правото на приспадане на данъчен кредит за ЕТ … получените доставки трябва да бъдат използвани за независимата икономическа дейност на лицето и съответно да бъдат надлежно документирани.
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка, физическото лице използва част от собствения си апартамент за извършване на независима икономическа дейност. В този случай,правото на данъчен кредит ще възникне само за част от получените доставки, пропорционално на използваната част.
За тази цел е необходимо да бъдат предприети действия за надлежното отчитане на частта от комуналните услуги, които се използват за извършването на дейността на ЕТ и съответното им документиране по реда на ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »