прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-498/17.10.2011 г.
ЗДДС, чл.71, т.3 ППЗДДС, чл.56, ал.1
чл.72, ал.1
В дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № === относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е представена следната фактическа обстановка:
През м. 07.2008 г. при внос на стока (водоустойчив шперплат), след заплатени държавни вземания – ДДС и допълнително внесен депозит – доначислен ДДС и мито, не се разрешава вдигане на стоките. Водоустойчивият шперплат се отнема в полза на държавата с наказателно постановление и до 04.08.2008 г. е запориран в митнически склад.
=== АД обжалва наказателното постановление и с решение на САС, същото е отменено. С разрешаване вдигането на стоката сте получили и митническа декларация № …/04.07.2008 г.
С писмо № …/ 08.2011 г. от Митница Столична сте уведомени, че ЕАД номер …/04.07.2008 г. е приключена, с право да получите стоката.
В запитването е поставен въпросът – с кой документ и на коя дата да бъде отразено правото на приспадане на данъчен кредит в дневник покупки?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба изразяваме следното становище:
В чл.71, т.3 от ЗДДС е указано, че лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител и данъкът е внесен по реда на чл.90, ал.1 – в случаите на внос по чл.16 от ЗДДС.
Съгласно чл.56, ал.1, изр. първо от Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, посочващ данъчно задълженото лице като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък върху добавената стойност или даващ възможност за изчисляването на тази сума.
Чл.72, ал.1 от ЗДДС предвижда, че регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода. А съгласно ал.2, т.1 и т.2 от същата разпоредба, правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява като лицето включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал.1 в справка-декларацията по чл.125 за същия данъчен период и посочи документа по чл.71 в дневника за покупките по чл.124 за данъчния период по т.1.
В конкретният случай, документът, който следва да бъде отразен в дневник-покупки е митническа декларация …/….07.2008 г.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *