Третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз., на Ми

Изх. № 53-00-481/06.10.2011 г.
ЗДДС, чл.12, ал.1
чл.26, ал.3, т.2
§1, т.15 от ДР
В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № . относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
… гр….., е партньор по проект на Европейската комисия. Същият е с продължителност две години и следва да завърши през м. 02.2013 г.
Проектът се финансира отЕС Directorat General “Humanitarian and Civil protection-ECHO”, ENV.C.4 Civil Protection-Prevention and Preparedness. Грантовото споразумение е подписано между ЕК и координиращия бенефициент-=====. Партньорско споразумение по договора е подписано между координиращия бенефициент ===и асоциирания бенефициент ===.
Средствата по проекта за … ще пристигат чрез координиращия бенефициент ГДПБЗН. Тяхното разпределение по пера е според одобрения бюджет на проекта и е както следва:
– Разходи за персонал;
– Разходи за пътуване, пътни и дневни средства;
– Разходи за подизпълнители/външни услуги;
– Непреки разходи;
Средствата, които … ще получи по този проект не са субсидия или финансиране, представляващи облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, а служат единствено за покриване на разходи, които … ще направи по проекта.
В запитването е отправена молба за потвърждение на тези факти с цел … да декларира, че извършените плащания за ДДС са невъзстановим за него разход.
Предвид гореизложената фактическа обстановка и липсата на точен превод на български език на договора, приложен със запитването, изразяваме следното принципно становище:
По поставените в запитването въпроси Ви уведомяваме, че следва да имате предвидУказание № 91-00-502/27.08.2007 г. относно: Третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз., на , което може да бъде намерено на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Безвъзмездно предоставената финансова помощ (финансиране) по своята същност не представлява обект на облагане с ДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, данъчната основа на доставката се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” е дадена в §1, т.15 от Допълнителните разпредби на Закона. В нея е посочено, че такива са са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби и финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В конкретният случай и доколкото средствата които … предстои да получи чрез координиращия бенефициент … са предназначени за покриване на разходите, свързани с персонал, пътувания, подизпълнители и др., то същите не попадат в хипотезата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, поради което не следва да се облагат с ДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *