прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-732
10.09.2014 г.
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-732/20.08.2014 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:
На „…. ФИЛМС”ЕООД са отпуснати целеви средства по програма”Театрално и цирково изкуство” за реализация на проект ”Бягства”. Средствата са предоставени въз основа на договор със …. община. Средствата са предназначени за хонорари.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
1. Какво е данъчното третиране на посоченото финансиране за целите на ЗДДС?
2. С какъв документ следва да се документира плащането?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
По силата на разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДСданъчната основа по чл.26, ал. 2 от ЗДДС се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
Дефиниция на понятието “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС и това са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
За целите на данъчно третиране по ЗДДС на финансиранията и субсидиите е от съществено значение за какво са предназначени те.
В случаите, при които отпуснатите средства се използват за финансиране на разходи, с тях не се увеличаваданъчната основа на доставката.
Когато предоставените средства са пряко обвързани с реализираните от лицето облагаеми доставки, с тях се увеличава данчната основа на доставката и подлежат на облагане с ДДС.
Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка, целево отпуснатите средства от СП „Култура”към … община са предназначени за изплащане на хонорари във връзка с реализация на театралния проект „Бягства”.
Предвид гореизложеното, в случая може да се приеме, че отпуснатите средства са предназначени за финансиране на разходи, свързани с реализация на посочения проект и не следва да се включват в данъчната основа на доставката.
По втори въпрос:
Тъй като отпуснатите средства са предназначени за финансиране на разходи, същите не попадат в хипотезата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, т.е. не участват при формиране на данъчната основа на доставката. Следователно при получаване на посочените средства не следва да се издава данъчен документ по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС. В този случай за документиране на плащането получателят на средствата от СП „Култура” следва да издаде документ по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч.).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *