прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с вътреобщностно придобиване на правото на собственост върху стоки и последващо безвъзмездно прехвърляне на со

Изх. № 54-00-5
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с вътреобщностно придобиване на правото на собственост върху стоки и последващо безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху същите
По повод на Ваше запитване постъпило по електронен път на 21.02.2007г. вна , с което поставяте въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с вътреобщностно придобиване на правото на собственост върху стоки и последващо безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху същите, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. В случая за Посолството на ==== е налице вътреобщностно придобиване за придобиването на правото на собственост върху стоки (оборудване), изпратено и транспортирано до територията на страната (България) от територията на друга държава членка (Великобритания) от доставчик, данъчно-задължено лице, регистрирано за целите на ДДС във Великобритания (“====“). Мястото на изпълнение на това вътреобщностно придобиване на основание разпоредбата на чл.62 от ЗДДС е на територията на страната. Данъкът върху добавената стойност при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването, съгласно разпоредбата на чл.84 от ЗДДС. Лицето, извършило вътреобщностното придобиване на стоките (оборудването) в случая е посолството, предвид което и съгласно разпоредбата на чл.65, ал.2, т. 1 от ЗДДС, ВОП е освободено. Т.е. за вътреобщностното придобиване на датата, на която данъкът върху добавената стойност става изискуем, съгласно чл.63, ал.3-5 от ЗДДС възниква основание за освобождаване от начисляване на същия.
Като обект на облагане, определен в разпоредбата на чл.2, т. 1 от ЗДДС, е посочена всяка облагаема доставка на стоки. Предвид разпоредбата на чл.6, ал.З от ЗДДС, за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Извършената от Вас последващата доставка на тези стоки (оборудване), тъй като тя е безвъзмездна и за нея посолството не е ползвало данъчен кредит при придобиването й, същата е извън обхвата на ЗДДС. Т.е. тази доставка не следва да формира облагаем оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *