прилагане на разпоредбите на ЗДДС при доставка на стоки от дружества, извършващи дейност като оператори в свободна зона.

Изх. №24-31-93
Дата: 14.04.2009 год.
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 17;
ЗДДС, чл. 95.
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на ЗДДС при доставка на стоки от дружества, извършващи дейност като оператори в свободна зона.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-93 /18.08.08 г. и с вх. № 24-31-93 / 17.02.2009 г..Ви уведомява следното:
I. В писмото си по първият въпрос сте изложили следната фактическа обстановка:
1. 1. Румънска фирма, регистрирана за целите на ДДС е извършила продажби на стоки на американска фирма. Със сведение за внос американска фирма /оператор в свободна зона Русе/ внася на територията на свободната зона стоки от Румъния. За транспорта на стоките от Румъния до България има транспортни документи. Няма данни за оформена МД за износ от румънската фирма.
Със сведение за износ с дата, съвпадаща с датата на сведението за внос, стоките са изнесени от територията на зоната за Украйна, като американската фирма е издала фактура за продажба на украинската фирма. Представен е транспортен документ за превоза от зоната до Украйна. Превоза от Румъния до зоната и от зоната до Украйна е извършенот един превозвач – украинска фирма.Оформена е МД,вкоято като изпращач
фигурира американската фирма, а като получател – украинската.
Отдокументитеевидно,че стокитеса внесени и изнесени от зоната на една и съща дата.
Превозвачътеединисъщ,атранспортае осъществен с едни и същи превозни средства.
Титулярнаизносаеамериканскафирма,коятонямарегистрация и място на стопанска
дейност в страната.
1.2. Фактическата обстановка е аналогична с описаната в точка 1.1.1., но към сведението
за вносот американска фирма /оператор в свободна зонаРусе/ на територията на
свободната зона стоки от Румъния е представена МД, в която като износител е посочена
румънската фирма, а като получател – американската.
2. Поставеният въпрос по същество е свързан със следното :
• Какъв е данъчният режим на доставките при получаване на стоките от румънската
фирма и при продажбата им на украинската фирма?
• Налице ли е основание за регистрация на американската фирма по чл. 99 и чл. 96 от
ЗДДС?
•Налице ли е износ за американската фирма при доставката за Украйна предвид
разпоредбата на чл. 161, параграф 5, във връзка с чл. 64, параграф 2, б. “б“ от
Регламент 2913/92 за създаване на Митнически кодекс на Общността?
•Как следва да се разбира определението за лице установено в Общността по
смисъланачл. 4, т. 2отРегламент2913/92? Статутътнаоператорвзоната
основание ли е да се приеме, че американската фирма е установена на територията
на Общността или има място на стопанска дейност?
3. Нормативна уредба:
С оглед изложеното в запитването Ви, относимата нормативна уредба, свързана със Закона за данък върху добавената стойност, е следната:
•Чл. 12 от ЗДДС
•Чл. 17 от ЗДДС
•Чл. 95 от ЗДДС
4. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл.95. ал.1 и ал.2 от ЗДДС поставя определени условия, при наличие на които за данъчно задълженото лице възниква задължение за регистрация:
1.лицето да е установено на територията на страната и да извършва облагаеми
доставки на стоки или услуги по чл. 12 от ЗДДС.
2.лицето да не е установено на територията на страната и извършва облагаеми
доставки на стоки или услуги по чл. 12 от ЗДДС.
В §1 т. 11 и т. 10 от ДР на ЗДДС са дадени легални дефиниции на понятията “лице, установено на територията на страната“ и “постоянен обект“.
„Лице, установено на територията на страната“ е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната. Като “постоянен обект“ законът определя: търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина. кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
Видно от фактическата обстановка изложена в запитването американската фирма, регистрирана в гр. Доувър не използва складови помещения, не разтоварва стоки в складови помещения и не извършва въздействие върху стоките на територията на зоната, като дейността се състои единствено в обработка на документи за внос и износ на товарите. Предвид изложеното и доколкото по отношение на американското дружество не е установено наличие на определено място, чрез което извършва изцяло или частично икономическа дейност на територията на страната, то следва, че същото не може да се определи като лице, установено на територията на страната.
На регистрация по ЗДДС подлежи и всяко лице. което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл.12 от ЗДДС облагаема доставка на стока е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За да се установи дали американската фирма, регистрирана в гр. Доувър извършва облагаеми доставки на стоки, следва да се определи мястото на изпълнение на доставките.
Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл. 17 от ЗДДС. Съгласночл. 17, ал. 2от ЗДДСмястотона изпълнениепри доставканастока, коятосе
изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя, т.е. американската фирма извършва доставка на стоки с мястото на изпълнение на територията на РБългария.
Съгласно §1 от ДР на ЗДДС за целите на този закон ..територия на страната“ е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.
Предвид горното, територията на свободната безмитна зона, намиращата се в страната е част от територията на страната и доставките извършени на територията на Свободна безмитна зона – Русе следва да се третират като доставки на територията на РБългария, съобразно общите правила на ЗДДС.
Извършените от лицето доставки са с място на изпълнение на територията на
страната и на основание чл.96, ал.2, т.1 от ЗДДС формират облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.
По въпросите относно свързани с Регламент2913/92 неможемдаизразим становище, тъй като е от компетентността на митническа администрация.
II. В писмото си по вторият въпрос сте изложили следната фактическа обстановка:
1.1. Американска фирма, регистрирана в Оклахома внася стоки с необщностен характер в зоната със сведение за внос и ги складира. Съгласно представени инвойс фактури прехвърля собствеността на стоките на друга американска фирма, регистрирана в Карсън сити – също оператор в зоната. Стоките са изнесени от регистрираната в Карсън сити фирма със сведение за износ в същия ден или след няколко дни. Има издадена
фактура с получател молдовска фирма и транспортни документи, съгласно които стоките са превозени до Молдова и получени от молдовската фирма. Няма оформена МД за износ.
1.2. Съгласно сведение за внос американска фирма, регистрирана в Карсън сити, внася на територията на Свободна зона Русе стоки от Румъния. Стоките са с общностен характер. От страна на доставчика – румънската фирма са издадени фактури, в които като купувачепосоченаамериканскатафирма.Представенисатранспортнидокументи за превоза на стоките от Румъния до зоната. Стоките се разтоварват в склад на СЗ и отново се натоварват при извеждане от зоната. Няма МД за износ от румънската фирма. Със сведение заизнос,сдата,коятосъвпадасдататанасведениетоза внос, или след няколко дни стоките са изнесени от зоната за Молдова.От американската фирма е издадена фактура с получател молдовска фирма. Има транспортен документ за превоза до Молдова и МД с изпращач американската фирма н получател – молдовска фирма .
1.3.Сключен е договор за съвместна дейност при експорта на стоките, съгласно който румънска фирма е доставчик, а американска фирма е партньор. По силата на договора румънската фирма доставя за своя сметка стоки поръчани от партньора до територията на СЗ Русе, които последния складира в складовата си база и след това експортира по указание на доставчика или по свое усмотрение и по цени каквито прецени, както в страни от ЕС така и в трети страни. Всички разходи по експортните операции са за
сметка на партньора. Партньорът предварително е осигурил вписването на стоките по групи и по тарифни номера от МТ в одобрението за материална отчетност на оператор на СЗ или в допълнение към него.
Американската фирма, регистрирана в Карсън сити внася стоки от Румъния. Във фактурата като изпращач е посочена румънската фирма, а като получател -американската. Стоките се въвеждат в СЗ със сведение за внос, придружен с опис на въведените стоки с общностен статут, разтоварват се в склад и след това отново се натоварват при извеждане в зоната като се съставя сведение за износ. Във фактурите като изпращач е посочена американската фирма, а като получател румънската фирма. Собствеността на стоките се прехвърля на територията на СЗ. Изготвена е МД и фактура, съгласно които изпращач е румънската фирма, а получател молдовска фирма. Представен е транспортен документ за превоза от зоната до Молдова.
2. Поставеният въпрос по същество е свързан със следното :
•Какъв е режимът на доставките?
•Налице ли са основания за регистрация на американската фирма по чл.99 и чл.96 от
ЗДДС?
•Налицелиеизносзаамериканскатафирмапридоставката за Молдова предвид
разпоредбатаначл. 161,параграф5,въввръзкасчл. 64,параграф 2,б. “б“от
Регламент 2913/92 за създаване на Митнически кодекс на Общността?
•КакследвадасеразбираопределениетозалицеустановеновОбщносттапо
смисъла на чл.4, т.2 от Регламент 2913/92?. предвид сделките описани в случай 2.1.
и2.3?Можелидасеприеме,чезаамериканскатафирмаеналицемястона
стопанска дейност и тя подлежи на облагане по реда на ЗКПО?
3. Нормативна уредба:
С оглед изложеното в запитването Ви. относимата нормативна уредба, свързана със Закона за данък върху добавената стойност, е следната:
•Чл. 17 от ЗДДС
•Чл.28 от ЗДДС
4. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
От запитването евидно, честоките, получени отамериканската фирма,
регистрирана в Карсън сити се разтоварват в склад на територията на Свободна зона Русе,
след което се натоварват при извеждане от зоната. Представен е транспортен документ, съгласно който стоката е превозена от територията на зоната до Молдова. За определяне мястото на изпълнение на доставката на стоки, приложение следва да намери разпоредбата на чл.17, ат.2 от ЗДДС – мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението н’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба Н-18) във връзка с доставка на физическа книга – игра на лица от ЕС и трети страни

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане

правото на ДК за осъществените СМР услуги, може да се направи от орган по приходите, в конкретно ревизионно производство, с оглед на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката.

2_530/15.04.2013г.чл.21, ал.4 отЗДДСНа 22.03.2013 г. е положен горещ асфалт около складовата база на дружеството Ви, находяща се в град ……….. За извършените СМР Ви е

ЗДДС, чл.163а,ЗДДС, чл.92

5_23-22-731/25.09.2008г.ЗДДС, чл.92ЗДДС, чл.163аВ запитването е посочено, че дейността на дружеството е свързана с внос и последваща продажба на територията на страната на отпадъци от цветни

сумите /хонорари и пътни разходи/, които сдружението плаща на съдии и делегати на всеки мач е необходимо да изясните конкретната фактическа обстановка предвид нормативните актове, които регламентират

2_1711/13.10.2010г.ЗДДС – чл.69ЗДДС- чл.3, ал.1ЗДДС- чл.70, ал.1, т.1ЗДДС- чл.70, ал.1, т.2ЗДДС- чл.41, т.4ЗКПО – чл.1, т.2ЗКПО – §1, т.34 от ДРЗКПО – чл.205ЗДДФЛ – чл.24,

Определяне на компетентния решаващ орган при промяна на обстоятелствата, обуславящи териториалната компетентност на жалбоподателя

.№ 24-28-433 ДОДата15.08.2006г.ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ„ОУИ” – ГР…………………..ОТНОСНО:Определяне на компетентния решаващ орган при промяна на обстоятелствата, обуславящи териториалната компетентност на жалбоподателяВ отговор на отправеното от запитване

Приложение на разпоредбите на счетоводното законодателство, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ

Изх. №М-94-Ц-12Дата:05.06.2017 год.Счетоводен стандарт 18, „Приходи“ – т.5.1;ЗДДФЛ, чл. 11;ЗДДФЛ, чл. 12;ЗДДФЛ, чл. 50.ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на счетоводното законодателство, Закона за корпоративното подоходно облагане